Invitație de participare – ANALIZE MEDICALE ȘI MEDICINA MUNCII
22/02/2016
Jocurile Speciale de Iarna, editia a XIV-a
29/02/2016

Acordarea rovinietei persoanelor cu handicap

Potrivit prevederilor art. 28 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 448/2006, persoanele cu handicap, precum şi însoţitorii sau, după caz, asistenţii personali ai acestora, deţinători de autoturisme, beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale, prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare rovinietă. Scutirea se aplică pentru un singur autoturism deţinut de fiecare din persoanele îndreptăţite. În conformitate cu dispoziţiile art. 35 şi art. 42 din Legea nr. 448/2006, doar persoana cu handicap grav are dreptul, în baza evaluării sociopsihomedicale, la un asistent personal, sau poate opta pentru indemnizaţie acordată în locul asistentului personal, ceea ce presupune existenţa unui însoţitor.

Din coroborarea celor de mai sus reiese faptul că beneficiază de rovinietă persoana cu handicap, precum şi asistentul personal sau, după caz, însoţitorul persoanei cu handicap grav, pentru un singur autoturism deţinut de fiecare din persoanele îndreptăţite. Potrivit art. 15 din HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, în vederea obţinerii rovinietei, persoanele îndreptăţite vor depune fie la primăria din localitatea de domiciliu sau reşedinţă, fie la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș din Baia Mare, strada Victor Babeș nr. 54, o cerere însoţită de următoarele documente în copie: documentul care atestă încadrarea în grad de handicap, actul de identitate, certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului.

În sensul acordării rovinietei, calitatea de însoţitor poate fi dovedită în baza unei declaraţii pe propria răspundere a persoanei cu handicap, a părintelui sau reprezentantului legal, după caz, potrivit căreia, acesta va însoţi persoana cu handicap, ori de câte ori este nevoie, pe perioada de valabilitate a documentului care atestă gradul de handicap. Dreptul la rovinietă pentru asistentul personal al persoanei cu handicap grav exclude dreptul însoțitorului aceleiaşi persoane cu handicap grav de a beneficia de rovinietă. În anul 2015, în Maramureș au beneficiat de scutire de la plata tarifului de utilizare a rețelelor de drumuri naționale 560 de persoane.

 

 

Director general,

ALINA COSTE-MĂDĂRAS

Purtător de cuvânt,

                                                                                                                                                                ADRIAN MÂNDRU

comunicat DGASPC MM scutire plata rovinieta