Despre copii și artă, așa cum doar ei știu să o exprime
18/08/2020
Anunț de participare simplificat pentru achiziția de servicii medicale – evaluare în vederea încadrării în grad și tip de handicap – Cod CPV 85121200-5
21/09/2020

„VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”: DGASPC Maramureș continuă procesul de selecție a persoanelor care vor face parte din grupul țintă

„VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”

Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020

Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectiv Specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice

Contract POCU: 465/4/4/128038

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș continuă procesul de selecție a  persoanelor care vor face parte din grupul țintă în vederea realizării activităților prevăzute în cadrul proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, „VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!” – POCU: 465/4/4/128038 implementat de către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, în calitate de lider de proiect, în parteneriat cu DGASPC Maramureș.

Condiții de participare:

– persoană cu vârsta de peste 18 ani, care are calitatea de victimă a violenței domestice în formele prevăzute de lege și în legătură cu toate tipurile de relații familiale, sociale/parteneriale, de rudenie/afinitate pe care victima le are cu celelalte  persoane raportat la prevederile art. 5 din Legea nr.217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare( ex.: soț- soție, concubină- concubin,  mamă – fiu/fiică, soră – frate/soră, nepoată -unchi/mătușă,  fost soț – fosta soție, noră/socrii, etc.).

– disponibilitatea de a participa la activitățile proiectului.

Selecția și admiterea victimelor violenței domestice se poate realiza numai în situația în care sunt întrunite cumulativ cel puțin una din condițiile de risc și cel puțin una dintre condiții de vulnerabilitate.

Condițiile de risc pentru victima violenței domestice sunt următoarele:

 1. a) a fost în mod repetat afectată de fapte de violență domestică ale căror efecte nu au fost eliminate;
 2. b) a beneficiat în ultimii 5 ani, de cel puțin o măsură de protecție: ordin de protecție provizoriu sau ordin de protecție;
 3. c) se află sau s-a aflat în ultimii 5 ani în evidențele unuia sau mai multor servicii publice de asistență socială, uneia sau mai multor organizații neguvernamentale și a beneficiat din partea acestora de acordarea unor servicii/ măsuri de sprijin;
 4. d) i s-a eliberat în ultimii 5 ani cel puțin un certificat medico-legal și/sau certificat medical care să ateste vătămările provenite din situațiile de violență domestică, și, după caz, orice alte documente doveditoare emise de către unitățile sanitare;
 5. e) victima face dovada înregistrării unei cereri de divorț sau a emiterii de către instanțele judecătorești a unei hotărâri definitive într-un proces de divorț sau a unui  certificat de divorț.

Condiții de vulnerabilitate pentru victima violenței domestice sunt următoarele:

 1. a) se află în situația de dependență economică față de agresor și/sau nu are venituri proprii sau acestea sunt insuficiente;
 2. b) nu există alternative privind separarea de agresor din punct de vedere al spațiului locativ;
 3. c) primește în mod repetat din partea agresorului insulte și cuvinte jignitoare, brutale, umilitoare și/sau amenințări la adresa vieții și integrității sale și/sau a copiilor săi/din anturajul său, sau a rudelor/prietenilor.
 4. d) nu are calitatea de salariat la momentul realizării evaluării,
 5. e) s-a aflat sau se află în concediu de îngrijire a copilului;
 6. f) nu deține un certificat de calificare profesională pentru o anumită ocupație;
 7. g) face parte din categoria de şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri de lungă durată, tineri NEET sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale;
 8. h) nu deține nicio diplomă de studii sau deține documente doveditoare privind absolvirea a cel puțin 4 clase;
 9. i) este o persoană cu dizabilități.

Încadrarea în condițiile menționate anterior se face prin prezentarea oricăror înscrisuri doveditoare sau pe baza anchetei sociale în care este menționată starea de vulnerabilitate a victimei. Pentru admiterea în cadrul serviciilor sociale persoana care îndeplinește condițiile sus-menționate trebuie să constituie un dosar de înscriere în grupul țintă.

 Dosarele de înscriere în cadrul procesului de selecție a GT (grupului țintă) vor conține:

 1. A) 1.PENTRU BENEFICIARII care solicită INCLUDEREA ÎN LOCUINȚE PROTEJATE (pe o perioadă de 1 an):

– Cererea beneficiarului privind admiterea într-o locuință protejată destinată victimelor violenței domestice și furnizarea de servicii complementare, semnată de beneficiar, în original;

– actul de identitate al beneficiarului, precum și, atunci când este cazul, actele de identitate ale copiilor minori aflați în grija sa în cadrul locuinței protejate, în copie

* în cazul în care beneficiarul solicită includerea/admiterea se află în imposibilitatea de a prezenta documente de identitate la momentul admiterii, acesta va completa o declarație pe propria răspundere sub sancțiunea prevederilor art. 326 din Codul penal. Personalul de la nivelul  furnizorului de servicii sociale poate face demersuri la autoritățile competente în vederea cunoașterii situației beneficiarului privind actele de identitate (C.I., pașaport) și a identificării ultimei adrese de domiciliu.

– Declarație pe proprie răspundere privind calitatea de victimă a violenței domestice (conform anexei)

– Cerere de înscriere în grupul țintă al proiectului

– Angajament de disponibilitate

– Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări

– Declarație privind utilizarea și prelucrarea datelor personale (conform anexei)

– Acord de dubla confidențialitate (conform anexei)

– înscrisuri care să ateste îndeplinire condițiilor de risc și de vulnerabilitate.

– orice alte înscrisuri care susțin necesitatea furnizării unor servicii adecvate pentru nevoile victimelor violenței domestice.

 1. B) PENTRU BENEFICIARII DE SERVICII COMPLEMENTARE (GRUP DE SUPORT, CABINET DE CONSILIERE VOCAȚIONALĂ):

– Cererea beneficiarului privind furnizarea de servicii complementare (grup de suport, cabinet de consiliere vocațională) semnată de beneficiar, în original;

–  actul de identitate al beneficiarului, în copie

* în cazul în care beneficiarul solicită furnizarea serviciilor sociale se află în imposibilitatea de a prezenta documente de identitate la momentul admiterii, acesta va completa o declarație pe propria răspundere sub sancțiunea prevederilor art. 326 din Codul penal. Personalul de la nivelul  furnizorului de servicii sociale poate face demersuri la autoritățile competente în vederea cunoașterii situației beneficiarului privind actele de identitate (C.I., pașaport) și a identificării ultimei adrese de domiciliu.

– Declarație pe proprie răspundere privind calitatea de victimă a violenței domestice (conform anexei)

– Cerere de înscriere în grupul țintă al proiectului

– Angajament de disponibilitate

– Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări

– Declarație privind utilizarea și prelucrarea datelor personale (conform anexei)

– orice alte înscrisuri care susțin necesitatea furnizării unor servicii adecvate pentru nevoile victimelor violenței domestice.

Selecţia dosarelor pentru beneficiari care vor face parte din grupul – țintă se realizează după următorul calendar de selecţie:

CALENDARUL DE SELECȚIE

Etapa Perioada derulării
Activități de informare în rândul – Partenerilor Asociați Perioada de implementare a proiectului
Depunerea dosarelor de candidatură 14 august 2020 – 14 septembrie 2020
Selectarea GT 15 septembrie 2020
Publicarea/Comunicarea  rezultatelor înainte de contestații 15 septembrie 2020
Depunerea contestațiilor 15 septembrie 2020 – 16 septembrie 2020
Analiza contestațiilor 16 septembrie 2020
Informare cu privire la rezultatele selecției și publicarea listelor finale 17 septembrie 2020

Menţionăm că depunerea dosarelor pentru selecţia grupului ţintă se va putea realiza pe toată perioada de implementare a proiectului.

Metodologia de selecție, precum și anexele acesteia sunt disponibile în formă tipărită la sediul DGASPC Maramureș din Baia Mare, strada Banatului nr. 1 sau pot fi consultate pe pagina de internet www.dgaspcmm.ro. Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: office@dgaspcmm.ro sau telefon 0262.228.999. Persoane de contact DGASPC Maramureș: Lenuța Plitan (responsabil servicii sociale), Daniela Covaciu (psiholog), Adriana Sabău (consilier vocațional).