Buletin informativ

 

Buletin informativ 2024


Organigramă https://dgaspcmm.ro/despre/organigrama/

Regulament de organizare și funcționare https://dgaspcmm.ro/despre/rof/

Program de funcționare:

Luni – Joi: 08.00 – 16.30

Vineri: 08.00 – 14.00

Programul de audiențe:

SILVIU NICOLAE UNGUR
Director General

 • Marti 10:00 – 12:00

DIANA POP-LAAR
Director general adjunct protecţia copilului şi asistenţă socială

 • Miercuri 10:00 – 14:00

Cum vă puteți înscrie în audiență?

Cetățenii care solicită audiență la conducerea instituției se pot programa la Registratura DGASPC Maramureș din Baia Mare, strada Banatului nr. 1, telefonic la numărul 0262.228.999 sau prin e-mail la adresa office@dgaspcmm.ro.

Personalul de conducere al D.G.A.S.P.C. Maramureș cuprinde: directorul general, directorii generali adjuncți, șefii de servicii si șefii de birouri.

 • DIRECTOR GENERAL: Ungur Silviu Nicolae
 • DIRECTOR GENERAL ADJUNCT PROTECȚIA COPILULUI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ: Pop-Laar Diana Gina
 • DIRECTOR ADJUNCT: Put Florin
 • Șef Serviciu Buget-Management Financiar, Prestatii Sociale si Contabilitate: Griguță Maria
 • Șef Serviciu Management resurse umane și salarizare: Racolța Dana
 • Șef Serviciu Juridic, Adopții si Secretariatul Comisiei pentru Protectia Copilului si al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap: Lutaș Ancuța
 • Șef serviciu Evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap: Stan Mariana Rodica
 • Șef serviciu Evaluare complexă a copilului: Moș Augusta Maria
 • Șef serviciu Management de caz pentru adulți și monitorizarea serviciilor sociale: Timiș Maria
 • Șef serviciu Intervenție în regim de urgență în domeniul asistenței sociale: Covaciu Daniela Maria
 • Șef serviciu Management de caz pentru alternative de tip familial și rezidențial destinat copiilor: Boitor Nicolae
 • Șef Serviciu Administrativ, tehnic, patrimoniu si Echipa de Interventie si Deservire: Mureșan Marcel Traian
 • Șef serviciu Comunicare, Strategii, Programe, Registratură, Relații cu publicul și IT: Mândru Adrian
 • Șef centru Complex servicii nr. 1: Oros Traian
 • Șef centru Complex servicii nr. 2 Baia Mare: Breaz George Sebastian
 • Coordonator Complex Servicii nr. 3 Vișeu de Sus: Tomoiagă Gheorghe
 • Șef centru Complex servicii nr. 4 Baia Mare: Tămaș Florin
 • Șef centru Complex servicii nr. 5 Sighetu Marmației: Tomoiagă Gheorghe
 • Șef centru Complex servicii nr. 6 Sighetu Marmației: Temporar vacant
 • Șef centru Complex servicii nr. 7 Sighetu Marmației: Stan Grigore
 • Șef centru Complex servicii nr. 8: Popan Nița
 • Șef centru Complex servicii Baia Mare: Finteușan Lucia Camelia
 • Șef centru Complex servicii Sighetu Marmației: Ilieș Daniela
 • Șef centru – Centrul de Îngrijire și Asistență Poienile de Sub Munte: Oncea Mihai
 • Coordonator personal de specialitate – Centrul de Zi Griviței: VACANT
 • Coordonator personal de specialitate – Centrul de Zi Bujorului: Balas Nela Ruxanda
 • Coordonator personal de specialitate – CIA Poienile de Sub Munte: Drozd Maria Liliana
 • Coordonator personal de specialitate – Centrul de Zi Ajută: Petran Maria Daniela

Responsabil cu difuzarea informațiilor publice

Funcționarul public responsabil cu difuzarea informațiilor publice la nivelul D.G.A.S.P.C. Maramureș este domnul Coza Vasile, numit în funcția publică de consilier superior în cadrul Compartimentului Comunicare, Registratură și IT, telefon 0262-228.999 – interior 17, e-mail relatiicupublicul@dgaspcmm.ro.

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI MARAMUREȘ

Componenta PROTECȚIA COPILULUI și sediul pentru corespondență:

Municipiul Baia Mare, strada Banatului nr. 1, Cod poștal 430353

Telefon: 0262.228.999, Fax: 0262.228.322

Componenta PROTECȚIA PERSOANEI ADULTE CU DIZABILITĂȚI

Municipiul Baia Mare, strada Victor Babeș nr. 54, Cod poștal 430082

Telefon/Fax: 0262.217.009

 

E-mail: office@dgaspcmm.ro

Pagină web: www.dgaspcmm.ro

Facebook: www.facebook.com/dgaspcmm

Depunere electronică petiție: http://online.dgaspcmm.ro/epetitii/public/petitii/addpetitie

Consultarea stării documentelor depuse la DGASPC Maramureş: http://online.dgaspcmm.ro/cid_online/

Număr unic național pentru copii: 119

Biroul Evidență și Plată Prestații Sociale: 0787.890.943

Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului: 0753.317.031

Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap: 0753.317.010; 0787.886.103

Serviciul intervenție în regim de urgență în domeniul asistenței sociale: 0787-893.312 (zona Baia Mare)

Serviciul intervenție în regim de urgență în domeniul asistenței sociale: 0753-317.112 (zona Sighetu Marmației)

Informații asistenți maternali profesioniști: 0787-893.328

Programări pentru evaluarea complexă a persoanelor adulte cu handicap în teritoriu: 0787-890.942

Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap: 0753.317.011

        

În abordarea problematicii documentelor care constituie documente de interes public ale  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș s-a procedat prin analiza prerogativelor și atribuțiilor conferite prin legislația în vigoare și a reglementărilor cu caracter normativ intern ale Directorului general și compartimentelor funcționale ale instituției, aşa cum acestea au fost indicate în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș, aprobat prin prevederile articolului 2 al Hotărârii Consiliului Județean Maramureș numărul 194 din 29.VIII.2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș.

Demersul a fost centrat pe examinarea documentelor de interes public gestionate la nivelul Directorului General și la nivelul fiecărui compartiment funcțional al instituției, prin raportare la aceste compartimente, întrucât legislația în vigoare nu definește, in terminis, documentele de interes public gestionate de instituție, Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, definind, prin prevederile articolului 2, literele a, b și c autoritățile sau instituțiile publice, informația de interes public și informația cu privire la datele personale.

Astfel, în sensul actului normativ sus-citat, prin autoritate sau instituţie publică se înţelege orice autoritate ori instituţie publică ce utilizează sau administrează resurse financiare publice, orice regie autonomă, companie naţională, precum şi orice societate comercială aflată sub autoritatea unei autorităţi publice centrale ori locale şi la care statul român sau, după caz, o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic ori majoritar, prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie

care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice,

indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei, iar prin informaţie cu privire la datele personale se înţelege orice informaţie privind o persoană fizică identificată sau identificabilă.

Singurele precizări făcute prin legislația în vigoare cu privire la actele emise și gestionate de către Directorul General al D.G.A.S.P.C. Maramureș sunt făcute prin prevederile articolului 16, alineatul 1, alineatul 2, literele c, d, e, f, g și h ale Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, regulament care constituie anexa numărul 1 a Hotărârii Guvernului României nr. 797/ 08.XI.2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative de personal.

Astfel, potrivit dispozițiilor articolului 16, alineat 1, teza II al Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, regulament care constituie anexa numărul 1 a Hotărârii Guvernului României nr. 797/ 08.XI.2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative de personal “în exercitarea atribuţiilor ce îi revin directorul executiv/general emite dispoziţii”.

Conform dispozițiilor articolului 16, alineat 3 al Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, regulament care constituie anexa numărul 1 a Hotărârii Guvernului României nr. 797/ 08.XI.2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative de personal, Directorul executiv/general îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:

 1. a) exercită atribuţiile ce revin Direcţiei generale în calitate de persoană juridică;
 2. b) exercită funcţia de ordonator secundar/terţiar de credite;
 3. c) întocmeşte proiectul bugetului propriu al Direcţiei generale şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, pe care le supune avizării colegiului director şi aprobării consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti;
 4. d) coordonează procesul de elaborare şi supune aprobării consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti proiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, precum şi al planului anual de acţiune, având avizul consultativ al colegiului director;
 5. e) coordonează elaborarea rapoartelor generale privind activitatea de asistenţă socială, stadiul implementării strategiilor prevăzute la lit. d) şi propunerile de măsuri pentru îmbunătăţirea acestei activităţi, pe care le prezintă spre avizare colegiului director şi apoi comisiei pentru protecţia copilului;
 6. f) elaborează statul de personal al Direcţiei generale; numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul Direcţiei generale, potrivit legii;
 7. g) elaborează şi propune spre aprobare consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti statul de funcţii al Direcţiei generale, având avizul colegiului director;
 8. h) controlează activitatea personalului din cadrul Direcţiei generale şi aplică sancţiuni disciplinare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 9. i) este vicepreşedintele comisiei pentru protecţia copilului şi reprezintă Direcţia generală în relaţiile cu aceasta;
 10. j) asigură executarea hotărârilor comisiei pentru protecţia copilului.

În baza dispozițiilor articolului 16, alineat 4 al Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, regulament care constituie anexa numărul 1 a Hotărârii Guvernului României nr. 797/ 08.XI.2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative de personal, directorul executiv/general îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti.

În lumina acestor prevederi legale, documentele de interes public emise de către Directorul General al D.G.A.S.P.C. Maramureș sunt următoarele:

 • dispoziții (în măsura în care aceste informații nu sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor sau documéntele nu conțin date cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului nr. 679/ 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/ 46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 • proiectul bugetului propriu al Direcţiei generale şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
 • proiectul strategiei anuale, pe termen mediu şi lung, de restructurare, organizare şi dezvoltare a sistemului de asistenţă socială şi protecţie a drepturilor copilului;
 • proiectele rapoartelor generale privind activitatea de asistenţă socială şi protecţie a drepturilor copilului;
 • stadiul implementării strategiilor;
 • propunerile de măsuri pentru îmbunătăţirea acestei activităţi;
 • actele de numire și eliberare din funcţie a personalului din cadrul Direcţiei generale (în măsura în care aceste informații nu sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor sau documéntele nu conțin date cu carácter personal, conform prevederilor Regulamentului nr. 679/ 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/ 46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 • statul de funcţii al Direcţiei generale (în măsura în care aceste informații nu sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor sau documéntele nu conțin date cu carácter personal, conform prevederilor Regulamentului nr. 679/ 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/ 46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 • dispoziții de sancționare a a personalului din cadrul Direcţiei generale (în măsura în care aceste informații nu sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor sau documéntele nu conțin date cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului nr. 679/ 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/ 46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
 • Documentele de interes public gestionate de către Directorul General al D.G.A.S.P.C. Maramureș sunt următoarele:
 • statul de personal al Direcţiei generale (în măsura în care aceste informații nu sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor sau documéntele nu conțin date cu carácter personal, conform prevederilor Regulamentului nr. 679/ 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/ 46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 • procesele-verbale de control privind activitatea personalului din cadrul Direcţiei generale și aplicarea sancțiunilor disciplinare personalului (în măsura în care aceste informații nu sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor sau documéntele nu conțin date cu carácter personal, conform prevederilor Regulamentului nr. 679/ 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/ 46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 • procesele-verbale de constatare a contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la articolul 135 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (în măsura în care aceste informații nu sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor sau documéntele nu conțin date cu carácter personal, conform prevederilor Regulamentului nr. 679/ 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/ 46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 • hotărârile comisiei pentru protecţia copilului (în măsura în care aceste informații nu sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor sau documéntele nu conțin date cu carácter personal, conform prevederilor Regulamentului nr. 679/ 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/ 46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Conform prevederilor articolului 15, alineat 6 al Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, regulament care constituie anexa numărul 1 a Hotărârii Guvernului României nr. 797/ 08.XI.2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative de personalședinţele colegiului director se desfăşoară în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi şi a preşedintelui. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin colegiul director adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi”.

 

 • Compartimentul Juridic şi contencios gestionează următoarele documente de interes public:
 • legislaţia în vigoare;
 • sentinţe şi decizii judecătoreşti, cu respectarea principiului confidenţialităţii;
 • hotărâri ale comisiei pentru protecţia copilului, cu respectarea principiului confidenţialităţii;
 • hotărâri ale altor organisme cu atribuţii jurisdicţionale, cu respectarea principiului confidenţialităţii.

 

 • Biroul Management resurse umane gestionează următoarele documente de interes public:
 • acte normative care reglementează organizarea şi functionarea D.G.A.S.P.C. Maramureş;
 • structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor, programul de funcţionare;
 • raportul anual de activitate al biroului resurse umane;
 • organigrama D.G.A.S.P.C. Maramureş;
 • regulamentul de organizare şi funcţionare al D.G.A.S.P.C. Maramureş.

 

 • Serviciul Comunicare, Registratură, Secretariat și IT gestionează următoarele documente de interes public:
 • informaţiile de interes public comunicate din oficiu în temeiul prevederilor art. 5, alin.1, lit. a-i al Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, privind :
 • actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei publice;
 • structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de
 • audienţe al instituţiei publice;
 • numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
 • coordonatele de contact ale instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
 • sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
 • programele şi strategiile proprii;
 • lista cuprinzând documentele de interes public;
 • lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
 • modalităţile de contestare a deciziei instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră
 • vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.
 • buletinul informativ anual care conţine informaţiile de interes public comunicate din oficiu;
 • raportul periodic de activitate, cel puţin anual;
 • comunicate de presă.

 

 • Compartimentul Comunicare, Registratură și IT gestionează următoarele documente de interes public:
 • informaţiile de interes public comunicate din oficiu în temeiul prevederilor art. 5, alin.1, lit. a-i al Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, privind:
 • actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei publice;
 • structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de
 • audienţe al instituţiei publice;
 • numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
 • coordonatele de contact ale instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
 • sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
 • programele şi strategiile proprii;
 • lista cuprinzând documentele de interes public;
 • lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
 • modalităţile de contestare a deciziei instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.
 • buletinul informativ anual care conţine informaţiile de interes public comunicate din oficiu;
 • raportul periodic de activitate, cel puţin anual;
 • comunicate de presă.

 

 • Compartimentul Secretariatul comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap gestionează următoarele documente de interes public:
 • datele cu caracter public, uzitate în activitatea acestui compartiment sunt datele comisiei de
 • evaluare a persoanelor adulte cu handicap şi datele de eliberare a certificatelor si hotărârilor de încadrare într-un grad de handicap a persoanelor adulte cu handicap.

 

 • Compartimentul Secretariatul comisiei pentru protecţia copilului gestionează următoarele documente de interes public:
 • datele cu caracter public, uzitate în activitatea acestui compartiment sunt datele comisiei pentru protecţia copilului şi datele de eliberare a certificatelor si hotărârilor de încadrare într-un grad de handicap al copiilor.

 

 • Biroul Monitorizare, strategii, programe și coordonare locală gestionează următoarele documente de interes public:
 • raport statistic privind Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru Direcţia Muncii, A.J.P.I.S. Maramureş;
 • planul judeţean antisărăcie şi promovarea incluziunii sociale;
 • Legea nr. 519/2002 privind realizarea accesibilităţilor pentru persoanele cu handicap.
  • Biroul Control intern, managementul calităţii serviciilor sociale şi urmărire contracte gestionează următoarele documente de interes public:
 • legislația în vigoare.
  • Compartimentul Audit gestionează următoarele documente de interes public:
 • legislaţia în vigoare.

 

 • Compartimentul Adopții gestionează următoarele documente de interes public:
 • compartimentul a comunicat faptul că prin prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004, republicată, privind procedura adopţiei se prevede principiul garantării confidenţialităţii în ceea ce priveşte datele de identificare ale adoptatorului sau, după caz, ale familiei adoptatoare, precum şi în ceea ce priveşte identitatea părinţilor fireşti.

 

 • Serviciul Management de caz pentru copil pentru alternative de tip rezidențial gestionează următoarele documente de interes public:
 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social;
 • Hotărârea nr. 1434/2004 privind atributiile Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 1437/2004 privind organizarea şi Metodologia de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului;
 • Hotărârea nr. 1438/2004 pentru aprobarea Regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de tip rezidenţial;
 • Ordinul nr. 21/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial;
 • Ordinul nr. 27/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi ;
 • Ordinul nr. 48/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciul pentru
 • dezvoltarea deprinderilor de viata independentă;
 • Ordinul nr. 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiate de furnizorii de servicii sociale, acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale;
 • Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea planului individualizat de protecţie;
 • Ordinul nr. 287/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrul de pregătire şi sprijinire a reintegrării şi integrării copilului în familie, precum şi a Ghidului metodologic de implementare a acestor standarde;
 • Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei copilului;
 • Cartografierea serviciilor de tip rezidenţial apartinand DGASPC Maramureş;
 • Ghiduri de prezentare a serviciilor de tip rezidenţial, a metodologiei de organizare şi funcţionare a serviciilor (proiectul instituţional);
 • Convenţii de colaborare cu furnizori de servicii sau autorităţi partenere.

 

 • Serviciul Evaluare complexă a copilului gestionează următoarele documente de interes public:
 • anchetă socială, cu respectarea principiului confidenţialităţii;
 • fisa medicală sintetică, cu respectarea principiului confidenţialităţii;
 • traseul educaţional, cu respectarea principiului confidenţialităţii;
 • legislaţia în vigoare.

 

 • Serviciul Evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap gestionează următoarele documente de interes public:
 • Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006;
 • Hotărârea Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionare a comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Maramures.

 

 • Serviciul Management de caz pentru adulţi şi monitorizarea serviciilor sociale gestionează următoarele documente de interes public:
 • Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de
 • aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006;
 • Hotărârea Guvernului Romaniei nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • Regulamentul de organizare şi functionare a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Maramureş;
 • Regulamentul de organizare şi functionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş;
 • Standardele specifice de calitate pentru centre rezidentiale pentru persoane adulte cu

 

 • Compartimentul Monitorizare servicii sociale persoane vârstnice gestionează următoarele documente de interes public:
 • Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
 • prevederilor Legii nr. 448/2006;
 • Hotărârea Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi
 • funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • Regulamentul de organizare şi functionare a comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Maramureş;
 • Regulamentul de organizare si funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş;
 • Standardele specifice de calitate pentru locuinţe protejate pentru persoane adulte cu handicap.

 

 • Compartimentul Management de caz adulți gestionează următoarele documente de interes public:
 • Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de
 • aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006;
 • Hotărârea Guvernului Romaniei nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • Regulamentul de organizare şi functionare a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Maramureş;
 • Regulamentul de organizare şi functionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş;
 • Standardele specifice de calitate pentru centre rezidentiale pentru persoane adulte cu handicap.

 

 • Serviciul Intervenție în regim de urgență în domeniul asistenței sociale gestionează următoarele documente de interes public:
 • legislaţia în vigoare;
 • rapoarte statistice;
 • regulamentul de organizare şi funcţionare al compartimentului.

 

 • Compartimentul Violență domestică gestionează următoarele documente de interes public:
 • legislaţia în vigoare;
 • rapoarte statistice;
 • regulamentul de organizare şi funcţionare al compartimentului.

 

 • Compartimentul Intervenții în situații de abuz, neglijare, trafic, migrațiune și repatrieri gestionează următoarele documente de interes public:
 • legislaţia în vigoare;
 • rapoarte statistice;
 • regulamentul de organizare şi funcţionare al compartimentului.

 

 • Compartimentul Pentru copii care au săvârșit fapte penale și nu răspund penal gestionează următoarele documente de interes public:
 • legislaţia în vigoare;
 • rapoarte statistice;
 • regulamentul de organizare şi funcţionare al compartimentului.

 

 • Serviciul Management de caz pentru copil pentru alternative de tip familial gestionează următoarele documente de interes public:
 • legislaţia în vigoare ;
 • hotărâri ale comisiei pentru protecţia copilului, cu respectarea principiului confidenţialităţii;
 • sentinţe judecătoreşti emise de către instanţă, cu respectarea principiului confidenţialităţii;
 • alte acte care sunt considerate ca fiind necesare în funcţie de caz, cu respectarea principiului
 • confidenţialităţii.

 

 • Compartimentul Management de caz pentru copii aflați în plasament familial gestionează următoarele documente de interes public:
 • legislaţia în vigoare ;
 • hotărâri ale comisiei pentru protecţia copilului, cu respectarea principiului confidenţialităţii;
 • sentinţe judecătoreşti emise de către instanţă, cu respectarea principiului confidenţialităţii;
 • alte acte care sunt considerate ca fiind necesare în funcţie de caz, cu respectarea principiului
 • confidenţialităţii.

 

 • Compartimentul Management de caz pentru asistenţii maternali gestionează următoarele documente de interes public:
 • acte normative ce reglementează statutul asistentului maternal profesionist şi protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

 

 • Compartimentul Management de caz pentru copii aflați în plasament la asistenți maternali gestionează următoarele documente de interes public:
 • acte normative ce reglementează statutul asistentului maternal profesionist şi protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

 

 • Serviciul Contabilitate salarizare gestionează următoarele documente de interes public:
 • legislaţia în vigoare privind salarizarea personalului bugetar.

 

 • Compartimentul Buget – management financiar gestionează următoarele documente de interes public:
 • actele normative în vigoare privind regimul contabilităţii publice;
 • legislaţia în vigoare.
  • Biroul Evidenţă şi plată prestaţii sociale gestionează următoarele documente de interes public:
 • cerere tip de acordare a drepturilor pentru copiii şi adulţii cu handicap;
 • hotărârile de guvern prin care se indexează cuantumul indemnizaţiei pentru persoanele cu handicap şi a bugetului personal complementar;
 • rapoartele statistice pentru persoanele cu handicap neinstituţionalizate existente în evidenţa biroului prestaţii sociale.

 

 • Biroul Achiziţii publice şi contractare servicii sociale gestionează următoarele documente de interes public:
 • comenzi emise către furnizori, cu respectarea principiului confidenţialităţii;
 • contracte de achiziţie publică încheiate urmare a licitaţiilor publice organizate, cu respectarea principiului confidenţialităţii;
 • acte adiţionale ale contractelor de mai sus, cu respectarea principiului confidenţialităţii;
 • dosare de achiziţii, cu respectarea principiului confidenţialităţii;
 • caiete de sarcini;
 • procese-verbale de deschidere a ofertelor, cu respectarea principiului confidenţialităţii;
 • comunicari ale rezultatelor procedurii de licitaţie aplicată către participanţi, cu respectarea principiului confidenţialităţii;
 • plan de achiziţie publică;
 • raport anual cuprizând contractele de achiziţie publică atribuite în anul precedent;
 • fişe de prezentare a achiziţiei publice;
 • anunţuri de intenţie;
 • anunţuri de participare;
 • invitaţii de participare;
 • anunţuri de atribuire;
 • adrese către Ministerul Finanţelor Publice pentru desemnare de observator la licitaţiile publiceîn situaţiile prevăzute de lege.

 

 • Biroul Administrativ, tehnic și patrimoniu gestionează următoarele documente de interes public:
 • legislaţia în vigoare.

În abordarea problematicii categoriilor de documente produse și/sau gestionate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș s-a procedat prin analiza prerogativelor și atribuțiilor conferite prin legislația în vigoare și a reglementărilor cu caracter normativ intern ale Directorului general și compartimentelor funcționale ale instituției, așa cum acestea au fost indicate în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Maramureș numărul 444 din 29.XI.2023 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș.

Demersul a fost centrat pe examinarea categoriilor de documente produse și/sau gestionate la nivelul Directorului General și la nivelul fiecărui compartiment funcțional al instituției, prin raportare la aceste compartimente, întrucât legislația în vigoare nu definește, in terminis, categoriile de documente produse și/sau gestionate de instituție, Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, definind, prin prevederile articolului 2, literele a, b și c autoritățile sau instituțiile publice, informația de interes public și informația cu privire la datele personale.

Astfel, în sensul actului normativ sus-citat, prin autoritate sau instituție publică se înțelege orice autoritate ori instituție publică ce utilizează sau administrează resurse financiare publice, orice regie autonomă, companie națională, precum și orice societate comercială aflată sub autoritatea unei autorități publice centrale ori locale și la care statul român sau, după caz, o unitate administrativ-teritorială este acționar unic ori majoritar, prin informație de interes public se înțelege orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informației, iar prin informație cu privire la datele personale se înțelege orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă.

Singurele precizări făcute prin legislația în vigoare cu privire la categoriile de documente produse și/sau gestionate de către Directorul General al D.G.A.S.P.C. Maramureș sunt făcute prin prevederile articolului 16, alineatul 2, literele c, d, e, f, g și h ale Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, regulament care constituie anexa numărul 1 a Hotărârii Guvernului României nr. 797/ 08.XI.2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistența socială și a structurii orientative de personal.

Astfel, potrivit dispozițiilor articolului 16, alineat 1, teza II al Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, regulament care constituie anexa numărul 1 a Hotărârii Guvernului României nr. 797/ 08.XI.2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistența socială și a structurii orientative de personal “în exercitarea atribuțiilor ce îi revin directorul executiv/general emite dispoziții”.

Conform dispozițiilor articolului 16, alineat 3 al Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, regulament care constituie anexa numărul 1 a Hotărârii Guvernului României nr. 797/ 08.XI.2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistența socială și a structurii orientative de personal, Directorul executiv/general îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții principale:

a) exercită atribuțiile ce revin Direcției generale în calitate de persoană juridică;

b) exercită funcția de ordonator secundar/terțiar de credite;

c) întocmește proiectul bugetului propriu al Direcției generale și contul de încheiere a exercițiului bugetar, pe care le supune avizării colegiului director și aprobării consiliului județean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului București;

d) coordonează procesul de elaborare și supune aprobării consiliului județean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului București proiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, precum și al planului anual de acțiune, având avizul consultativ al colegiului director;

e) coordonează elaborarea rapoartelor generale privind activitatea de asistență socială, stadiul implementării strategiilor prevăzute la lit. d) și propunerile de măsuri pentru îmbunătățirea acestei activități, pe care le prezintă spre avizare colegiului director și apoi comisiei pentru protecția copilului;

f) elaborează statul de personal al Direcției generale; numește și eliberează din funcție personalul din cadrul Direcției generale, potrivit legii;

g) elaborează și propune spre aprobare consiliului județean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului București statul de funcții al Direcției generale, având avizul colegiului director;

h) controlează activitatea personalului din cadrul Direcției generale și aplică sancțiuni disciplinare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

i) este vicepreședintele comisiei pentru protecția copilului și reprezintă Direcția generală în relațiile cu aceasta;

j) asigură executarea hotărârilor comisiei pentru protecția copilului.

În baza dispozițiilor articolului 16, alineat 4 al Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, regulament care constituie anexa numărul 1 a Hotărârii Guvernului României nr. 797/ 08.XI.2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistența socială și a structurii orientative de personal, directorul executiv/general îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite prin hotărâre a consiliului județean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului București.

În lumina acestor prevederi legale, categoriile de documente produse și/sau gestionate de către Directorul General al D.G.A.S.P.C. Maramureș sunt următoarele:

 • dispoziții (în măsura în care aceste informații nu sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor sau documentele nu conțin date cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului nr. 679/ 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/ 46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 • proiectul bugetului propriu al Direcției generale și contul de încheiere a exercițiului bugetar;
 • proiectul strategiei anuale, pe termen mediu și lung, de restructurare, organizare și dezvoltare a sistemului de asistență socială și protecție a drepturilor copilului;
 • proiectele rapoartelor generale privind activitatea de asistență socială și protecție a drepturilor copilului;
 • stadiul implementării strategiilor prevăzute la lit. d);
 • propunerile de măsuri pentru îmbunătățirea acestei activități;
 • actele de numire și eliberare din funcție a personalului din cadrul Direcției generale (în măsura în care aceste informații nu sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor sau documentele nu conțin date cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului nr. 679/ 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/ 46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 • statul de funcții al Direcției generale (în măsura în care aceste informații nu sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor sau documentele nu conțin date cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului nr. 679/ 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/ 46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 • dispoziții de sancționare a a personalului din cadrul Direcției generale (în măsura în care aceste informații nu sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor sau documentele nu conțin date cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului nr. 679/ 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/ 46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 • statul de personal al Direcției generale (în măsura în care aceste informații nu sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor sau documentele nu conțin date cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului nr. 679/ 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/ 46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 • procesele-verbale de control privind activitatea personalului din cadrul Direcției generale și aplicarea sancțiunilor disciplinare personalului (în măsura în care aceste informații nu sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor sau documentele nu conțin date cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului nr. 679/ 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/ 46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 • procesele-verbale de constatare a contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la articolul 135 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (în măsura în care aceste informații nu sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor sau documentele nu conțin date cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului nr. 679/ 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/ 46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 • hotărârile comisiei pentru protecția copilului (în măsura în care aceste informații nu sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor sau documentele nu conțin date cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului nr. 679/ 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/ 46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Conform prevederilor articolului 15, alineat 6 al Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, regulament care constituie anexa numărul 1 a Hotărârii Guvernului României nr. 797/ 08.XI.2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistența socială și a structurii orientative de personal “ședințele colegiului director se desfășoară în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi și a președintelui. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin colegiul director adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.”

Compartimentul Juridic și contencios produce și/sau gestionează următoarele categorii de documente:

 • cereri de chemare în judecată, specializate în funcție de domeniul dedus judecății;
 • întâmpinări;
 • cereri reconvenționale;
 • cereri de chemare in garanție;
 • cerere de intervenție în procese;
 • cereri de punere în executare a unor sentințe definitive și irevocabile;
 • plângeri penale;
 • avize de legalitate;
 • rapoarte de neavizare, dacă este cazul;
 • puncte de vedere;
 • sentințe si decizii judecătorești;
 • hotărâri ale comisiei pentru protecția copilului;
 • hotărâri ale altor organisme cu atribuții jurisdicționale.

Serviciul Management resurse umane și salarizare produce și/sau gestionează următoarele categorii de documente:

 • dispoziții;
 • contracte individuale de muncă;
 • acte adiționale;
 • declarațiile de avere și de interese pentru personalul care ocupă funcții publice de conducere sau de execuție;
 • rapoarte anuale;
 • procese-verbale;
 • documentele din arhiva D.G.A.S.P.C. Maramureș care se încadrează în lista documentelor de interes public pe resurse umane;
 • anunțurile de promovare, ocupare a posturilor;
 • informații privind desfășurarea acestor concursuri;
 • adrese către diferite instituții publice și autorități;
 • dosare de personal;
 • statele de funcții;
 • carnete de muncă;
 • adeverințe privind calitatea de angajați ai D.G.A.S.P.C. Maramureș și alte tipuri de adeverințe;
 • baza de date privind resursele umane;
 • răspunsuri la petiții – resurse umane;
 • alte informații privind gestionarea personalului;
 • pontaje;
 • dispoziție încadrare personal;
 • statele de funcții;
 • statele de plată;
 • centralizatoare privind situația recapitulativă a salariilor cu contribuțiile angajatorului la bugetele de stat, bugetele asigurărilor sociale, etc.;
 • adeverințe de salarizare;
 • fișele fiscale;
 • declarațiile lunare privind contribuția de sănătate, contribuția de șomaj, contribuția de pensii;
 • situațiile statistice privind salarizarea personalului.

Compartimentul Comunicare, Registratură, Relații cu publicul și IT produce și/sau gestionează următoarele categorii de documente:

 • răspunsuri la petiții;
 • informațiile de interes public comunicate din oficiu în temeiul prevederilor art. 5, alin.1, lit. a-i al Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, privind:
 • actele normative care reglementează organizarea și funcționarea instituției publice;
 • structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al instituției publice;
 • numele și prenumele persoanelor din conducerea instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
 • coordonatele de contact ale instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
 • sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
 • programele și strategiile proprii;
 • lista cuprinzând documentele de interes public;
 • lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;
 • modalitățile de contestare a deciziei instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.
 • buletinul informativ anual care conține informațiile de interes public comunicate din oficiu;
 • raportul periodic de activitate, cel puțin anual;
 • raportul de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001;
 • documente transmise de alte servicii de specialitate pentru actualizarea paginii de internet a instituției;
 • comunicate și informări de presă;
 • documentele specifice activității cu caracter informatic.

Compartimentul Monitorizare, strategii, programe și coordonare locală produce și/sau gestionează următoarele categorii de documente:

 • raportări permanente: informare Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului pentru cazuri de decese, abuzuri, răpiri, dispariții;
 • raportări lunare: – fișa lunară de monitorizare a activității de protecție și promovare a drepturilor copilului pentru Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului;
 • situație copii fugiți/dispăruți care beneficiază de o măsură de protecție pentru Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului;
 • situație intrări-ieșiri în sistemul de protecție (cu CNP) care beneficiază de plata alocației de stat.
 • raportări trimestriale: – fișa trimestrială de monitorizare pentru Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului;
 • tipuri de servicii și personal din cadrul DGASPC pentru Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului;
 • copii nepuși în legalitate pe linie de stare civilă pentru Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului;
 • situație copii neînregistrați – către Serviciul public comunitar de evidență informatizată a persoanelor Maramureș;
 • raportări cu copiii părăsiți în unitățile sanitare din județ pentru Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului;
 • raportări semestriale: raport statistic privind Legea nr. 272/2004 si Legea nr. 448/2006 pentru AJPIS;
 • documente gestionate privind atribuțiile de incluziune socială;
 • planul județean antisărăcie și promovarea incluziunii sociale;
 • Legea nr. 519/2002 privind realizarea accesibilităților pentru persoanele cu handicap;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

Compartimentul Secretariatul comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap produce și/sau gestionează următoarele categorii de documente:

 • documentele solicitanților;
 • convocatorul, ordinea de zi și data de desfășurare a ședințelor;
 • certificatele de încadrare în grad de handicap;
 • certificatele de orientare profesională;
 • registrul de procese verbale;
 • registrul de contestații;
 • alte documente eliberate de comisia de evaluare

Compartimentul Secretariatul comisiei pentru protecția copilului produce și/sau gestionează următoarele categorii de documente:

 • documentele copilului;
 • hotărârile de încadrare a minorilor în grade de handicap;
 • orientările școlare ale minorilor;
 • certificatele de încadrare în grad de handicap și/sau orientare școlară;
 • hotărâri pentru plasamente: instituiri de măsură, menținere sau încetare;
 • registrele pentru încadrări în grad de handicap și/sau orientare școlară și pentru certificate grad de handicap și/sau orientare școlară;
 • registrul de corespondență;
 • registrul intrări-ieșiri;
 • registru privind convocarea la ședință;
 • mapa de ședință;
 • procesul-verbal al ședințelor comisiei (pe anul în curs).

Biroul Control intern, managementul calității serviciilor sociale și urmărire contracte produce și/sau gestionează următoarele categorii de documente:

 • documentele supuse controlului.

Compartimentul Audit produce și/sau gestionează următoarele categorii de documente:

 • rapoarte de audit public intern.

Compartimentul Adopții produce și/sau gestionează următoarele categorii de documente:

 • cererea de evaluare în vederea eliberării atestatului de familie/persoana aptă să adopte;
 • fișa de evaluare inițială;
 • ancheta socială;
 • fișa de evaluare psihologică a persoanei potențial adoptatoare;
 • raportul final de evaluare.

Serviciul Management de caz pentru copil pentru alternative de tip rezidențial produce și/sau gestionează următoarele categorii de documente:

 • planul anual de acțiune;
 • raportări trimestriale către serviciul monitorizare privind situația copiilor străzii și alte raportări solicitate de către instituțiile publice centrale și locale cu competențe în domeniul social;
 • ancheta socială;
 • planul de servicii;
 • planul individualizat de protecție;
 • planul de intervenție specifică;
 • dispoziția de plasament în regim de urgență;
 • sentința instanței competente;
 • hotărârea Comisiei pentru Protecția Copilului Maramureș;
 • contract de rezidență;
 • programe educaționale;
 • registru de sesizări și reclamații;
 • registru de evidență a evenimentelor deosebite;
 • adeverințe de venit, adeverințe medicale și alte documente relevante pentru evaluarea situației materiale și stării de sănătate a familiei și copilului;
 • rapoarte de evaluare / reevaluare a situației psihosociale a copilului și/sau familiei acestuia;
 • rapoarte de monitorizare postservicii;
 • adrese către reprezentanți ai autorităților locale, autorități județene, alte direcții generale de
 • asistență socială si protecție a copilului;
 • adrese interne;
 • raportări lunare, trimestriale, anuale;
 • baze de date.

Serviciul Evaluare complexă a copilului produce și/sau gestionează următoarele categorii de documente:

 • raport de evaluare complexă a copilului cu dizabilități;
 • raport de evaluare complexă a copilului în vederea orientării școlare;
 • plan de recuperare;
 • dosarul copilului.

Mențiune: dosarul copilului are caracter de confidențialitate și se pune la dispoziție numai persoanelor abilitate prin lege.

Serviciul Evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap produce și/sau gestionează următoarele categorii de documente:

 • scrisoare medicală – la dispoziția persoanelor care solicită evaluare complexă;
 • cerere-tip de evaluare complexă în vederea încadrării în grad de handicap;
 • plan de servicii;
 • raport de evaluare complexă;
 • proces-verbal de predare.

Serviciul Management de caz pentru adulți și monitorizarea serviciilor sociale produce și/sau gestionează următoarele categorii de documente:

 • lista cu documentele necesare întocmirii dosarului de internare;
 • cerere de internare;
 • ghidul beneficiarului;
 • materiale informative (pliante conținând informații conform standardelor);
 • anchetă sociala;
 • raport de vizită;
 • manualul de proceduri care conține:
 • procedura privind evaluarea/reevaluarea beneficiarilor;
 • procedura privind sistarea serviciilor;
 • procedura privind relația personalului cu beneficiarii;
 • procedura privind înregistrarea și rezolvarea sesizărilor/reclamațiilor;
 • procedura privind protecția împotriva abuzurilor și neglijării;
 • procedura privind notificarea incidentelor deosebite;
 • fișa de evaluare;
 • plan individual de intervenție care conține:
 • programul individual de îngrijire;
 • programul individual de recuperare;
 • programul individual de integrare/reintegrare socială;
 • foaia de ieșire.

Notă: începând de la Manualul de proceduri, documentele au fost elaborate (produse) de către fostul birou de îngrijire de tip rezidențial, dar sunt efectiv folosite de către personalul centrelor.

De asemenea, conform cu vechile Standarde minime de calitate pentru centrele rezidențiale, a fost elaborată, în cadrul Manualului de proceduri și Procedura de admitere în centre, care este folosită de Compartimentul management de caz pentru adulți si monitorizarea serviciilor sociale, fiind conformă cu prevederile art. 20 din Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Maramureș.

Serviciul Intervenție în regim de urgență în domeniul asistenței sociale produce și/sau gestionează următoarele categorii de documente:

 • documente produse privind minorii neînsoțiți solicitanți de azil în România:
 • procese-verbale de predare-primire alimente, îmbrăcăminte, rechizite, etc., la familii sau copii și/sau organizații neguvernamentale;
 • rapoarte sociale privind copilul;
 • note de interviu;
 • solicitări de avocat din oficiu privind reprezentarea în instanță;
 • cerere, în numele minorului de înscriere la școală;
 • dosar privind alocația de stat pentru copii;
 • cerere, în numele minorului de acordare ajutor rambursabil;
 • documente gestionate privind minorii neînsoțiți solicitanți de azil în România:
 • solicitări de reprezentare legală privind minorii neînsoțiți solicitanți de azil în România;
 • motivări juridice pentru instanță în cazuri de recurs;
 • copii acte legitimație temporară de ședere;
 • numire reprezentant legal din partea DGASPC;
 • rapoarte privind evacuările din centrul de cazare pentru solicitanții de azil a minorilor neînsoțiți.

Compartimentul Violență domestică produce și/sau gestionează următoarele categorii de documente:

 • fișa de convorbire;
 • fișa de semnalare obligatorie;
 • evaluare inițială;
 • fișa pentru apeluri mute si greșite;
 • codurile pentru fișa de convorbire.

Compartimentul Intervenții în situații de abuz, neglijare, trafic, migrațiune și repatrieri produce și/sau gestionează următoarele categorii de documente:

 • documente produse privind copii părăsiți în unitățile sanitare din județul Maramureș, copii abandonați:
 • procese verbale de constatare a părăsirii copilului în unitățile sanitare precum și a copilului abandonat;
 • rapoarte de vizită;
 • rapoarte de întrevedere;
 • dispoziție în regim de urgență de plasare a copilului părăsit în unități sanitare la asistent maternal profesionist sau sistem rezidențial;
 • ancheta socială;
 • procese-verbale de predare a dosarelor copiilor;
 • rapoarte sociale privind copilul;
 • documente gestionate privind copii părăsiți în unitățile sanitare din județul Maramureș, copii abandonați:
 • sesizări din partea unităților sanitare din județ;
 • rapoarte de vizită;
 • copii xerox acte de identitate;
 • declarații membrii familiei/copii;
 • ancheta socială;
 • scrisori sau documente medicale;
 • împuterniciri sau acte notariale;
 • fișă de convorbire;
 • fișă de semnalare obligatorie;
 • evaluare inițială;
 • fișa pentru apeluri mute si greșite;
 • codurile pentru fișa de convorbire.

Compartimentul Pentru copii care au săvârșit fapte penale și nu răspund penal produce și/sau gestionează următoarele categorii de documente:

 • documente produse privind copiii.

Compartimentul Management de caz pentru copii aflați în plasament familial produce și/sau gestionează următoarele categorii de documente:

 • ancheta socială privind familia de plasament;
 • ancheta socială privind părinții minorului;
 • raport de evaluare;
 • raport de reevaluare;
 • raport de consiliere;
 • raport de vizită;
 • plan individualizat de protecție;
 • raport psiho-social privind situația minorului;
 • copii acte de identitate;
 • adeverințe medicale;
 • certificat de cazier judiciar;
 • adeverințe de venit sau cupoane de pensie;
 • adeverințe de școlarizare;
 • adrese efectuate și primite de către/la alte instituții publice locale sau centrale.

Compartimentul Management de caz pentru asistenții maternali produce și/sau gestionează următoarele categorii de documente:

 • rapoarte anuale de activitate;
 • formularistica conținută în dosarul copilului respectiv dosarul asistentului maternal profesionist (fără date referitoare la persoane);
 • planificarea anuală a activității;
 • demersurile ce urmează a fi întreprinse de o persoană pentru a deveni asistent maternal profesionist;
 • date statistice;

Cu privire la aceste documente, compartimentul informează următoarele: pentru difuzarea informațiilor trebuie să se țină cont de respectarea principiului confidențialității informațiilor în cazul copiilor ocrotiți și de prevederile Regulamentului din 10 septembrie cu privire la obligațiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protecția drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine și intimitate al copilului aflat în plasament.

Compartimentul Management de caz pentru copii aflați în plasament la asistenți maternali produce și/sau gestionează următoarele categorii de documente:

 • rapoarte anuale de activitate;
 • formularistica conținută în dosarul copilului respectiv dosarul asistentului maternal profesionist (fără date referitoare la persoane);
 • planificarea anuală a activității;
 • demersurile ce urmează a fi întreprinse de o persoană pentru a deveni asistent maternal profesionist;
 • date statistice;

Cu privire la aceste documente, compartimentul informează următoarele: pentru difuzarea informațiilor trebuie să se țină cont de respectarea principiului confidențialității informațiilor în cazul copiilor ocrotiți și de prevederile Regulamentului din 10 septembrie cu privire la obligațiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protecția drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine și intimitate al copilului aflat în plasament.

Compartimentul Buget – management financiar produce și/sau gestionează următoarele categorii de documente:

 • bilanț contabil;
 • balanța lunară de verificare;
 • fișe de cont;
 • note contabile;
 • registru jurnal;

– documente justificative:

 • chitanțe fiscale;
 • facturi;
 • ordine de plată;
 • note de recepție;
 • procese-verbale de recepție a lucrării;
 • servicii;
 • procese-verbale de transfer;
 • procese-verbale de predare-primire de produse;
 • fișe de magazie;
 • evidența stocurilor;
 • inventare;
 • procese-verbale de valorificare a inventarului;
 • procese-verbale de casare a mijlocului fix;
 • procese-verbale de casare a obiectelor de inventar;
 • registrul mijloacelor fixe;
 • registrul inventar;
 • bugetul de venituri și cheltuieli;
 • angajamente bugetare, ordonanțări, prevederi bugetare;
 • contul de execuție bugetară;
 • fișele de credite bugetare;
 • situațiile rectificative bugetare.

Compartimentul Evidență și plată prestații sociale produce și/sau gestionează următoarele categorii de documente:

 • dosarele administrative ale persoanelor cu handicap ce conțin date cu caracter personal și care sunt prelucrate sub cod de operator 9355;
 • certificatele de încadrare în grad de handicap, în copie, emise de Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap, ale persoanelor adulte beneficiare de prestații sociale;
 • certificatele de încadrare în grad de handicap, în copie, emise de Comisia județeană pentru protecția copilului, pentru copiii cu handicap beneficiari de buget personal complementar;
 • dispozițiile de stabilire, suspendare și încetare a dreptului la asistență socială sub forma de prestații sociale conform legii;
 • adeverințe care atestă calitatea de persoană cu handicap;
 • împuterniciri pentru aparținătorii persoanei cu handicap decedate;
 • acordul înaintat primăriilor pentru angajarea asistentului personal pentru persoana cu handicap;
 • cererea de restituire pentru mandate cu sume întoarse;
 • contractele de muncă ale asistenților personali pentru persoanele cu handicap întocmite de primării;
 • biletele pentru transportul interurban auto și CFR;
 • legitimațiile de călătorie pentru transportul urban și interurban;
 • fișele de magazie cu regim normal și regim special;
 • corespondență specifică biroului prestații sociale.

Compartimentul Achiziții publice și contractare servicii sociale produce și/sau gestionează următoarele categorii de documente:

 • centralizatoare ale necesarelor anuale emise de locațiile DGASPC MM;
 • anexe cuprinzând cantitatea totală de produse/servicii/lucrări ce urmează a fi achiziționate;
 • estimative valorice în baza cărora se determină procedura de achiziție ce urmează a fi organizată;
 • plan anual de achiziții;
 • notă justificativă privind procedura de achiziție aplicată;
 • notă justificativă privind cerințele minime de calificare privind situația economico-financiară și capacitatea tehnică și profesională;
 • notă justificativă privind stabilirea ponderii factorilor de evaluare;
 • notă privind propunerea de desemnare a membrilor comisiei de evaluare;
 • notă privind stabilirea atribuțiilor experților numiți în comisia de evaluare;
 • lista ofertelor primite;
 • procesul-verbal de deschidere a ofertelor;
 • comunicări privind procesele-verbale de deschidere a ofertelor;
 • adrese de solicitare de clarificări sau completări ale documentației de ofertă depuse la licitația publică;
 • raport al procedurii de atribuire;
 • comunicări ale rezultatelor procedurii de achiziție aplicată;
 • angajamente de confidențialitate și imparțialitate;
 • raport de specialitate al experților numiți în comisia de evaluare;
 • contracte de achiziție publică: furnizare/servicii/lucrări;
 • anexe ale contractelor și alte acte însoțitoare ale acestora;
 • acte adiționale încheiate pe parcursul executării contractelor;
 • documente de constatare privind modul de executare a contractului;
 • anunțuri de intenție;
 • anunțuri de participare;
 • invitații de participare;
 • anunțuri de atribuire;
 • raport anual privind numărul contractelor de achiziție publică atribuite în anul precedent;
 • fișa de prezentare a achiziției;
 • adrese și comunicări către M.F.P., A.N.R.M.A.P.;
 • răspunsuri la clarificările solicitate de participanții la licitații;
 • comunicări de anulare a procedurii de licitație;
 • centralizatoare lunare ale raportărilor făcute de către centre privind achizițiile lunare efective;
 • referate de necesitate;
 • bonuri de benzină;
 • foi de parcurs;

Serviciul Administrativ, tehnic, patrimoniu și echipa de intervenție și deservire produce și/sau gestionează următoarele categorii de documente:

 • documentele și formularistica specifică activității.

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitată informația, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Modele de reclamații administrative se găsesc la anexele 2 a) și 2 b) ale Normelor metodologice.

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituției sau autorității publice, așa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, și art. 36 din H.G. nr. 123/2002.

Buletin informativ 2023

 • Constituția României, republicată, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 767 din 31.X.2003;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 159 din 05.III.2014;
 • Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 739 din 23.IX.2016;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne, precum şi metodologia de autorizare a acestora şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 441/2004 cu privire la autorizarea organizaţiilor private străine de a desfăşura activităţi în domeniul adopţiei internaţionale, cu modificările și completările ulterioare, Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 623 din 12.VIII.2016;
 • Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completarile ulterioare, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 1 din 03.I.2008;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completarile ulterioare, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 920 din 23.XI.2017;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 596 din 25.VII.2017;
 • Ordinul nr. 1883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilitați în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 994 bis din 09.IX.2016;
 • Hotărârea Guvernului nr. 218/2002 privind aprobarea Metodologiei pentru utilizarea setului de instrumente de expertizare şi evaluare a copiilor/elevilor în vederea orientării şcolare a acestora, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 204 din 26.III.2002;
 • Hotărârea Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 339 din 1.V.2008;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 679 din 12 iunie 2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 443 din 23.VI.2003;
 • Ordinul nr. 137/2003 privind aprobarea Programei analitice a cursurilor de formare profesională pentru asistenţii maternali profesionişti, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 702 din 07.X.2003;
 • Ordinul nr. 26/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destínate copiilor din sistemul de protecție specială, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 103 din 11.II.2019;
 • Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 390 din 23.V.2016;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 423 din 06.VI.2016;
 • Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 454 din 18.VI.2008;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 618 din 18.VII.2006;
 • Hotărârea Guvernului nr. 903/ 2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 763 din 21.X.2014;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 663 din 23.X.2001;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 167 din 8.III.2002;
 • Ordonanța Guvernului României nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 84 din 01.II.2002;
 • Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 296 din 30.IV.2002;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 365 din 29.V.2007;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 555 din 05.VII.2019;
 • Ordinul nr.14/2007 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde, cu modificările și completările ulterioare, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 146 bis din 28.II.2007;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 3/2007 privind indexarea cuantumului alocaţiei lunare de plasament, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 21 din 12.I.2007;
 • Legea nr.497/2006 pentru consacrarea zilei de 5 iunie ca Ziua împotriva violenţei asupra copilului în România, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 16 din 10.I.2007;
 • Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 656 din 28.VII.2006;
 • Ordinul nr. 287/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de pregătire şi sprijinire a reintegrării sau integrării copilului în familie, precum şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 648 din 27.VII.2006;
 • Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 637 din 24.VII.2006;
 • Ordinul nr. 289/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 664 din 02.VIII.2006;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 669/2006 privind aprobarea Strategiei naţionale de incluziune socială a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a copilului, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 479 din 02.VI.2006;
 • Ordinul nr. 100/2006 pentru aprobarea Planului-cadru de acţiune în vederea reintegrării sociale a copiilor străzii, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 297 din 03.IV.2006;
 • Ordinul nr. 81/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 111 din 13.II.2019;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligațiilor ce revin autorităților administrației publice locale, instituțiilor și profesioniștilor implicați în prevenirea și intervenția în cazurile de copii aflați în situație de risc de părăsire sau părăsiți în unități sanitare, cu modificările și completările ulterioare, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 37 din 16.I.2015;
 • Ordinul nr. 132/2005 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile destinate protecţiei copiilor străzii, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 743 din 16.VIII.2005;
 • Ordinul nr. 107/2005 pentru aprobarea modelului de anchetă socială privind situaţia sociofamilială a copilului român aflat neînsoţit pe teritoriul altui stat, în vederea repatrierii acestuia şi a reintegrării sale sociale, şi a structurii-cadru a planului referitor la pregătirea reintegrării sociale a copilului care se află neînsoţit pe teritoriul altui stat şi care urmează a fi repatriate, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 271 din 01.IV.2005;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 1769/2004 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru eliminarea exploatării prin muncă a copiilor, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 1028 din 08.XI.2004;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 834 din 09.XI.2015;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 1439/2004 privind serviciile specializate destinate copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 872 din 24.IX.2004;
 • Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 754 din 09.XI.2012;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 1443/2004 privind metodologia de repatriere a copiilor români neînsoţiţi şi asigurarea măsurilor de protecţie specială în favoarea acestora, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 873 din 24.IX.2004;
 • Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destínate copiilor din sistemul de protecție specială, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 102 din 11.II.2019;
 • Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destínate copiilor, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 160 din 28.II.2019;
 • Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Monitorul Oficial al României, cu modificările si completările ulterioare, partea I, nr. 767 din 14.XI.2012;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 1018/2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligaţiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protecţia drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine şi intimitate al copilului aflat în plasament sau încredinţare, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 702 din 26.IX.2002;
 • Ordinul nr. 707/2000 privind stabilirea necesarului minim de substanţe nutritive pentru alimentaţia zilnică a copiilor din unităţile de asistenţă socială, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 516 din 20.X.2000;
 • Ordinul nr. 54/2000 privind criteriile de determinare a comunităţii locale din care provin copilul cu handicap şi cel aflat în dificultate, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 137 din 31.III.2000;
 • Legea nr. 18/1990 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la drepturile copilului, republicată, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 314 din 13.VI.2001;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 233/ 2022 privind atribuțiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecția Drepturilor Copilului şi Adopţie, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 165 din 18.II.2022;
 • Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 107 din 16.XII.2004 privind înființarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Maramureș;
 • Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 15 din 31.I.2022 privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș și aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare a instituției și a serviciilor sociale din structura acesteia
 • Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 22 din 26.I.2023 privind aprobarea Statului de funcții actualizat, la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș.
 • Legea nr. 7/2023 privind susţinerea procesului de dezinstituţionalizare a persoanelor adulte cu dizabilităţi şi aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia şi de prevenire a instituţionalizării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Organigramă https://dgaspcmm.ro/despre/organigrama/

Regulament de organizare și funcționare https://dgaspcmm.ro/despre/rof/

Program de funcționare:

Luni – Joi: 08.00 – 16.30

Vineri: 08.00 – 14.00

Programul de audiențe:

SILVIU NICOLAE UNGUR
Director General

 • Marti 10:00 – 12:00

DIANA POP-LAAR
Director general adjunct protecţia copilului şi asistenţă socială

 • Miercuri 10:00 – 14:00

MARIA GRIGUŢĂ
Director general adjunct economic

 • Joi 9:00 – 16:00

Cum vă puteți înscrie în audiență?

Cetățenii care solicită audiență la conducerea instituției se pot programa la Registratura DGASPC Maramureș din Baia Mare, strada Banatului nr. 1, telefonic la numărul 0262.228.999 sau prin e-mail la adresa office@dgaspcmm.ro.

Personalul de conducere al D.G.A.S.P.C. Maramureș cuprinde: directorul general, directorii generali adjuncți, șefii de servicii si șefii de birouri.

 • DIRECTOR GENERAL: Ungur Silviu Nicolae
 • DIRECTOR GENERAL ADJUNCT PROTECȚIA COPILULUI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ: Pop-Laar Diana Gina
 • DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC: Griguță Maria
 • Șef birou Management resurse umane: Racolța Dana
 • Șef birou Monitorizare, strategii, programe și coordonare locală: Magdău Dana Laura
 • Șef serviciu Evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap: Stan Mariana Rodica
 • Șef serviciu Evaluare complexă a copilului: Moș Augusta Maria
 • Șef serviciu Management de caz pentru adulți și monitorizarea serviciilor sociale: Timiș Maria
 • Șef serviciu Intervenție în regim de urgență în domeniul asistenței sociale: Covaciu Daniela Maria
 • Șef serviciu Management de caz pentru alternative de tip familial: Boitor Nicolae
 • Șef serviciu Contabilitate Salarizare: Beznă Loredana Gabriela
 • Șef birou Administrativ, tehnic și patrimoniu: Mureșan Marcel Traian
 • Șef birou Evidență si plată prestații sociale: Cosmuța-Dragomir Camelia
 • Șef serviciu Comunicare, Registratură, Secretariat și IT: Mândru Adrian
 • Șef centru Complex servicii nr. 1: Oros Traian
 • Șef centru Complex servicii nr. 2 Baia Mare: Breaz George Sebastian
 • Coordonator Complex Servicii nr. 3 Vișeu de Sus: Tomoiagă Gheorghe
 • Șef centru Complex servicii nr. 4 Baia Mare: Tămaș Florin
 • Șef centru Complex servicii nr. 5 Sighetu Marmației: Tomoiagă Gheorghe
 • Șef centru Complex servicii nr. 6 Sighetu Marmației: Puț Florin
 • Șef centru Complex servicii nr. 7 Sighetu Marmației: Stan Grigore
 • Șef centru Complex servicii nr. 8: Popan Nița
 • Șef centru Complex servicii Baia Mare: Finteușan Lucia Camelia
 • Șef centru Complex servicii Sighetu Marmației: Ilieș Daniela
 • Șef centru – Centrul de Îngrijire și Asistență Poienile de Sub Munte: Oatu Petru
 • Coordonator personal de specialitate – Centrul de Zi Griviței: Finteușan Lucia Camelia
 • Coordonator personal de specialitate – Centrul de Zi Bujorului: Pașca Camelia
 • Coordonator personal de specialitate – CRRPH Sighetu Marmației: Gaborean Marișca
 • Coordonator personal de specialitate – CIA Poienile de Sub Munte: Drozd Maria Liliana
 • Coordonator personal de specialitate – Centrul de Zi Ajută: Petran Maria Daniela

Responsabil cu difuzarea informațiilor publice

Funcționarul public responsabil cu difuzarea informațiilor publice la nivelul D.G.A.S.P.C. Maramureș este domnul Coza Vasile, numit în funcția publică de consilier superior în cadrul Compartimentului Comunicare, Registratură și IT, telefon 0262-228.999 – interior 17, e-mail relatiicupublicul@dgaspcmm.ro.

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI MARAMUREȘ

Componenta PROTECȚIA COPILULUI și sediul pentru corespondență:

Municipiul Baia Mare, strada Banatului nr. 1, Cod poștal 430353

Telefon: 0262.228.999, Fax: 0262.228.322

Componenta PROTECȚIA PERSOANEI ADULTE CU DIZABILITĂȚI

Municipiul Baia Mare, strada Victor Babeș nr. 54, Cod poștal 430082

Telefon/Fax: 0262.217.009

 

E-mail: office@dgaspcmm.ro

Pagină web: www.dgaspcmm.ro

Facebook: www.facebook.com/dgaspcmm

Depunere electronică petiție: http://online.dgaspcmm.ro/epetitii/public/petitii/addpetitie

Consultarea stării documentelor depuse la DGASPC Maramureş: http://online.dgaspcmm.ro/cid_online/

Număr unic național pentru copii: 119

Biroul Evidență și Plată Prestații Sociale: 0787.890.943

Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului: 0753.317.031

Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap: 0753.317.010; 0787.886.103

Serviciul Contabilitate-Salarizare: 0262.278.975

Biroul Achiziții Publice și Contractare Servicii Sociale: 0262.278.975

Prezentele informații sunt comunicate din oficiu în temeiul prevederilor articolului 5, alineat 1, litera e al Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

I. Sursele financiare ale instituției

Conform prevederilor articolului 9, alineatul 1 al Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, regulament care constituie anexa numărul 1 a Hotărârii Guvernului României nr. 797/ 08.XI.2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative de personal, finanţarea Direcţiei generale se asigură din bugetul judeţean, respectiv din bugetul local al sectorului municipiului Bucureşti.

În temeiul prevederilor articolului 9, alineatul 2 al Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, regulament care constituie anexa numărul 1 a Hotărârii Guvernului României nr. 797/ 08.XI.2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistență socială şi a structurii orientative de personal, finanţarea serviciilor sociale şi beneficiilor de asistenţă socială se asigură din bugetul local al judeţului, bugetul local al sectorului municipiului Bucureşti, bugetul de stat, din donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti, potrivit legii.

Potrivit prevederilor articolului 5 al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș, aprobat prin dispozițiile articolului 3 al Hotărârii Consiliului Județean Maramureș numărul 15 din 31.I.2022 privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș și aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare a instituției și a serviciilor sociale din structura acesteia, (denumit în continuare Regulament de organizare și funcționare al D.G.A.S.P.C. Maramureș), prin directorul general, D.G.A.S.P.C. Maramureș are calitatea de ordonator de credite, cu conturi distincte la Trezoreria Statului sau bancă, şi are responsabilitate faţă de modul de administrare a mijloacelor materiale  şi  financiare puse la dispoziţie în condiţiile legii de Consiliul  Județean Maramureş şi din alte fonduri bugetare şi extrabugetare cuprinse în bugetul propriu.

În baza prevederilor articolului 25 al Regulamentului de organizare și funcționare al D.G.A.S.P.C. Maramureș, Direcţia generală este finanţată din venituri alocate de la bugetul județului Maramureș, bugetul de stat, donaţii, sponsorizări, alte forme private de contribuţii băneşti permise de lege şi contribuţiile beneficiarilor, obţinute şi înregistrate în condiţiile legii.

Conform prevederilor articolului 26 al Regulamentului de organizare și funcționare al D.G.A.S.P.C. Maramureș, Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții pot finanţa programe de interes naţional din fonduri alocate de la bugetul de stat, din fonduri externe, rambursabile şi nerambursabile, cu destinaţie expresă în asistenţă socială, protecţia copilului şi a  persoanei cu handicap, precum şi din alte surse în condiţiile legii, pe bază de contracte, convenţii sau acorduri şi în care atât Consiliul Judeţean Maramureş, cât şi Direcţia  generală devin şi sunt părţi.

Prin prevederile articolului 27, alineatele numerele 1-3 ale Regulamentului de organizare și funcționare al D.G.A.S.P.C. Maramureș sunt făcute precizări referitoare la patrimoniul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș.

Astfel, patrimoniul D.G.A.S.P.C. Maramureș este format din drepturile şi obligaţiile asupra bunurilor aflate în proprietatea publică a judeţului Maramureş şi pe care le administrează, precum şi asupra bunurilor aflate în proprietatea privată a instituţiei, pe care le gestionează în condiţiile legii.

Patrimoniul D.G.A.S.P.C. Maramureș poate fi îmbogăţit şi completat prin achiziţii, donaţii, precum şi prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer, cu acordul părţilor de bunuri din partea unor instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, a unor persoane juridice de drept public şi/sau privat, a unor persoane fizice din ţară sau din străinătate.

Bunurile mobile şi imobile, aflate în administrarea D.G.A.S.P.C. Maramureș, se gestionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, conducerea instituţiei fiind obligată să aplice măsurile prevăzute de lege în vederea protejării acestora.

Potrivit prevederilor articolului 28 al Regulamentului de organizare și funcționare al D.G.A.S.P.C. Maramureș, pentru o bună funcţionare Direcţia generală este dotată cu:

 • mijloace de transport auto supuse normativelor şi consumurilor legal reglementate;
 • mijloace tehnice pentru multiplicare şi imprimare;
 • echipamente tehnice audio-video;
 • calculatoare şi alte instrumente pentru prelucrarea şi centralizarea informatică a datelor.

II. Bugetul instituției

II.1. La sfârşitul anului 2022, conform contului de execuție al instituțiilor publice – cheltuieli (anexa 7) la data de 31.XII.2022, indicativ DGASPC PC, cod 21, capitol 68020601, situația este următoarea:

– total cheltuieli (secțiunea de funcționare + secțiunea de dezvoltare), cheltuieli efective: 49,809,186 lei;

– secțiunea de funcționare (cod 01+79+85), cheltuieli efective: 44,911,484 lei;

– cheltuieli curente (10+20+30+40+50+51 SF+55 SF+57+59), cheltuieli efective: 44,911,484 lei;

– titlul I – cheltuieli de personal (cod 10.01 la 10.03), cheltuieli efective: 37,735,062 lei;

– titlul II – bunuri și servicii (cod 20.01 la 20.06+20.08 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30), cheltuieli efective: 7,178,422 lei;

– secțiunea de dezvoltare (cod 51+55+56+58+70+81+85), cheltuieli efective: 4,897,702 lei;

– proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 – 2020 ( cod 58.01 la 58.05 + 58.11 + 58.12 + 58.15 + 58.16 + 58.30), cheltuieli efective: 4,755,026 lei;

– cheltuieli de capital (cod 71+72+75), cheltuieli efective: 142,676 lei;

– titlul XIII active nefinanciare (cod 71.01+71.03), cheltuieli efective: 142,676 lei;

– cheltuielile curente (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59), cheltuieli efective: 49,666,510 lei.

Formularul DGASPC PC, contul de execuție al instituțiilor publice – cheltuieli, la data de 31.XII.2022, anexa 7, cod 21, capitol 68020601 este anexat prezentelor informații de interes public, constituind anexa numărul 1 a prezentului capitol.

II.2. Conform contului de execuție al instituțiilor publice – cheltuieli (anexa 7) la data de 31.XII.2022, indicativ 68020502 DGASPC DAS, cod 21, capitol 68020502_DAS, situația este următoarea :

– total cheltuieli (secțiunea de funcționare + secțiunea de dezvoltare), cheltuieli efective: 35,939,397 lei;

– secțiunea de funcționare (cod 01+79+85), cheltuieli efective: 35,805,888 lei;

– cheltuieli curente (10+20+30+40+50+51 SF+55 SF+57+59), cheltuieli efective: 35,805,888 lei;

– titlul I – cheltuieli de personal (cod 10.01 la 10.03), cheltuieli efective: 20,427,414 lei;

– titlul II – bunuri și servicii (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30), cheltuieli efective: 9,125,482 lei;

– titlul IX – Asistența socială (cod 57.02), cheltuieli efective: 5,566,917 lei;

– titlul XI – Alte cheltuieli (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17 + 59.20 + 59.22 +  59.25 + 59.30 + 59.35), cheltuieli efective:  686,075 lei;

– secțiunea de dezvoltare (cod 51 + 55 + 56 + 58 + 70 + 81 + 85), cheltuieli efective: 133,509 lei;

– cheltuieli de capital (cod 71 + 72 + 75), cheltuieli efective: 133,509 lei;

– titlul XIII active nefinanciare (cod 71.01 + 71.03), cheltuieli efective : 133,509 lei;

– cheltuielile curente (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 51 + 55 + 56 + 58 + 57 + 59), cheltuieli efective: 35,805,888 lei.

Formularul 68020502 DGASPC DAS, contul de execuție al instituțiilor publice – cheltuieli, la data de 31.XII.2022, anexa 7, cod 21, capitol 68020502_DAS  este anexat prezentelor informații de interes public, constituind anexa numărul 2 a prezentului capitol.

III. Bilanțul contabil al instituției

Bilanțul contabil al instituției este încheiat la data de 31.XII.2022, prezintă codificarea 68020502_DAS 68020502 DGASPC DAS și este structurat pe următoarea rubricatură : număr curent, denumirea indicatorilor, cod, sold la începutul anului și sold la sfârșitul perioadei și este anexat prezentelor informații de interes public, constituind anexa numărul 3 a prezentului capitol.

Contul de execuție și bilanțul contabil la 31 decembrie 2022:

https://dgaspcmm.ro/utile/buget-si-bilant-contabil/

        

În abordarea problematicii documentelor care constituie documente de interes public ale  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș s-a procedat prin analiza prerogativelor și atribuțiilor conferite prin legislația în vigoare și a reglementărilor cu caracter normativ intern ale Directorului general și compartimentelor funcționale ale instituției, aşa cum acestea au fost indicate în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș, aprobat prin prevederile articolului 2 al Hotărârii Consiliului Județean Maramureș numărul 194 din 29.VIII.2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș.

Demersul a fost centrat pe examinarea documentelor de interes public gestionate la nivelul Directorului General și la nivelul fiecărui compartiment funcțional al instituției, prin raportare la aceste compartimente, întrucât legislația în vigoare nu definește, in terminis, documentele de interes public gestionate de instituție, Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, definind, prin prevederile articolului 2, literele a, b și c autoritățile sau instituțiile publice, informația de interes public și informația cu privire la datele personale.

Astfel, în sensul actului normativ sus-citat, prin autoritate sau instituţie publică se înţelege orice autoritate ori instituţie publică ce utilizează sau administrează resurse financiare publice, orice regie autonomă, companie naţională, precum şi orice societate comercială aflată sub autoritatea unei autorităţi publice centrale ori locale şi la care statul român sau, după caz, o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic ori majoritar, prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie

care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice,

indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei, iar prin informaţie cu privire la datele personale se înţelege orice informaţie privind o persoană fizică identificată sau identificabilă.

Singurele precizări făcute prin legislația în vigoare cu privire la actele emise și gestionate de către Directorul General al D.G.A.S.P.C. Maramureș sunt făcute prin prevederile articolului 16, alineatul 1, alineatul 2, literele c, d, e, f, g și h ale Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, regulament care constituie anexa numărul 1 a Hotărârii Guvernului României nr. 797/ 08.XI.2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative de personal.

Astfel, potrivit dispozițiilor articolului 16, alineat 1, teza II al Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, regulament care constituie anexa numărul 1 a Hotărârii Guvernului României nr. 797/ 08.XI.2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative de personal “în exercitarea atribuţiilor ce îi revin directorul executiv/general emite dispoziţii”.

Conform dispozițiilor articolului 16, alineat 3 al Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, regulament care constituie anexa numărul 1 a Hotărârii Guvernului României nr. 797/ 08.XI.2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative de personal, Directorul executiv/general îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:

 1. a) exercită atribuţiile ce revin Direcţiei generale în calitate de persoană juridică;
 2. b) exercită funcţia de ordonator secundar/terţiar de credite;
 3. c) întocmeşte proiectul bugetului propriu al Direcţiei generale şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, pe care le supune avizării colegiului director şi aprobării consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti;
 4. d) coordonează procesul de elaborare şi supune aprobării consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti proiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, precum şi al planului anual de acţiune, având avizul consultativ al colegiului director;
 5. e) coordonează elaborarea rapoartelor generale privind activitatea de asistenţă socială, stadiul implementării strategiilor prevăzute la lit. d) şi propunerile de măsuri pentru îmbunătăţirea acestei activităţi, pe care le prezintă spre avizare colegiului director şi apoi comisiei pentru protecţia copilului;
 6. f) elaborează statul de personal al Direcţiei generale; numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul Direcţiei generale, potrivit legii;
 7. g) elaborează şi propune spre aprobare consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti statul de funcţii al Direcţiei generale, având avizul colegiului director;
 8. h) controlează activitatea personalului din cadrul Direcţiei generale şi aplică sancţiuni disciplinare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 9. i) este vicepreşedintele comisiei pentru protecţia copilului şi reprezintă Direcţia generală în relaţiile cu aceasta;
 10. j) asigură executarea hotărârilor comisiei pentru protecţia copilului.

În baza dispozițiilor articolului 16, alineat 4 al Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, regulament care constituie anexa numărul 1 a Hotărârii Guvernului României nr. 797/ 08.XI.2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative de personal, directorul executiv/general îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti.

În lumina acestor prevederi legale, documentele de interes public emise de către Directorul General al D.G.A.S.P.C. Maramureș sunt următoarele:

 • dispoziții (în măsura în care aceste informații nu sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor sau documéntele nu conțin date cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului nr. 679/ 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/ 46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 • proiectul bugetului propriu al Direcţiei generale şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
 • proiectul strategiei anuale, pe termen mediu şi lung, de restructurare, organizare şi dezvoltare a sistemului de asistenţă socială şi protecţie a drepturilor copilului;
 • proiectele rapoartelor generale privind activitatea de asistenţă socială şi protecţie a drepturilor copilului;
 • stadiul implementării strategiilor;
 • propunerile de măsuri pentru îmbunătăţirea acestei activităţi;
 • actele de numire și eliberare din funcţie a personalului din cadrul Direcţiei generale (în măsura în care aceste informații nu sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor sau documéntele nu conțin date cu carácter personal, conform prevederilor Regulamentului nr. 679/ 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/ 46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 • statul de funcţii al Direcţiei generale (în măsura în care aceste informații nu sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor sau documéntele nu conțin date cu carácter personal, conform prevederilor Regulamentului nr. 679/ 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/ 46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 • dispoziții de sancționare a a personalului din cadrul Direcţiei generale (în măsura în care aceste informații nu sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor sau documéntele nu conțin date cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului nr. 679/ 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/ 46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
 • Documentele de interes public gestionate de către Directorul General al D.G.A.S.P.C. Maramureș sunt următoarele:
 • statul de personal al Direcţiei generale (în măsura în care aceste informații nu sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor sau documéntele nu conțin date cu carácter personal, conform prevederilor Regulamentului nr. 679/ 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/ 46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 • procesele-verbale de control privind activitatea personalului din cadrul Direcţiei generale și aplicarea sancțiunilor disciplinare personalului (în măsura în care aceste informații nu sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor sau documéntele nu conțin date cu carácter personal, conform prevederilor Regulamentului nr. 679/ 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/ 46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 • procesele-verbale de constatare a contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la articolul 135 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (în măsura în care aceste informații nu sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor sau documéntele nu conțin date cu carácter personal, conform prevederilor Regulamentului nr. 679/ 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/ 46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 • hotărârile comisiei pentru protecţia copilului (în măsura în care aceste informații nu sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor sau documéntele nu conțin date cu carácter personal, conform prevederilor Regulamentului nr. 679/ 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/ 46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Conform prevederilor articolului 15, alineat 6 al Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, regulament care constituie anexa numărul 1 a Hotărârii Guvernului României nr. 797/ 08.XI.2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative de personalședinţele colegiului director se desfăşoară în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi şi a preşedintelui. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin colegiul director adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi”.

 

 • Compartimentul Juridic şi contencios gestionează următoarele documente de interes public:
 • legislaţia în vigoare;
 • sentinţe şi decizii judecătoreşti, cu respectarea principiului confidenţialităţii;
 • hotărâri ale comisiei pentru protecţia copilului, cu respectarea principiului confidenţialităţii;
 • hotărâri ale altor organisme cu atribuţii jurisdicţionale, cu respectarea principiului confidenţialităţii.

 

 • Biroul Management resurse umane gestionează următoarele documente de interes public:
 • acte normative care reglementează organizarea şi functionarea D.G.A.S.P.C. Maramureş;
 • structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor, programul de funcţionare;
 • raportul anual de activitate al biroului resurse umane;
 • organigrama D.G.A.S.P.C. Maramureş;
 • regulamentul de organizare şi funcţionare al D.G.A.S.P.C. Maramureş.

 

 • Serviciul Comunicare, Registratură, Secretariat și IT gestionează următoarele documente de interes public:
 • informaţiile de interes public comunicate din oficiu în temeiul prevederilor art. 5, alin.1, lit. a-i al Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, privind :
 • actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei publice;
 • structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de
 • audienţe al instituţiei publice;
 • numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
 • coordonatele de contact ale instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
 • sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
 • programele şi strategiile proprii;
 • lista cuprinzând documentele de interes public;
 • lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
 • modalităţile de contestare a deciziei instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră
 • vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.
 • buletinul informativ anual care conţine informaţiile de interes public comunicate din oficiu;
 • raportul periodic de activitate, cel puţin anual;
 • comunicate de presă.

 

 • Compartimentul Comunicare, Registratură și IT gestionează următoarele documente de interes public:
 • informaţiile de interes public comunicate din oficiu în temeiul prevederilor art. 5, alin.1, lit. a-i al Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, privind:
 • actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei publice;
 • structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de
 • audienţe al instituţiei publice;
 • numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
 • coordonatele de contact ale instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
 • sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
 • programele şi strategiile proprii;
 • lista cuprinzând documentele de interes public;
 • lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
 • modalităţile de contestare a deciziei instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.
 • buletinul informativ anual care conţine informaţiile de interes public comunicate din oficiu;
 • raportul periodic de activitate, cel puţin anual;
 • comunicate de presă.

 

 • Compartimentul Secretariatul comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap gestionează următoarele documente de interes public:
 • datele cu caracter public, uzitate în activitatea acestui compartiment sunt datele comisiei de
 • evaluare a persoanelor adulte cu handicap şi datele de eliberare a certificatelor si hotărârilor de încadrare într-un grad de handicap a persoanelor adulte cu handicap.

 

 • Compartimentul Secretariatul comisiei pentru protecţia copilului gestionează următoarele documente de interes public:
 • datele cu caracter public, uzitate în activitatea acestui compartiment sunt datele comisiei pentru protecţia copilului şi datele de eliberare a certificatelor si hotărârilor de încadrare într-un grad de handicap al copiilor.

 

 • Biroul Monitorizare, strategii, programe și coordonare locală gestionează următoarele documente de interes public:
 • raport statistic privind Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru Direcţia Muncii, A.J.P.I.S. Maramureş;
 • planul judeţean antisărăcie şi promovarea incluziunii sociale;
 • Legea nr. 519/2002 privind realizarea accesibilităţilor pentru persoanele cu handicap.
  • Biroul Control intern, managementul calităţii serviciilor sociale şi urmărire contracte gestionează următoarele documente de interes public:
 • legislația în vigoare.
  • Compartimentul Audit gestionează următoarele documente de interes public:
 • legislaţia în vigoare.

 

 • Compartimentul Adopții gestionează următoarele documente de interes public:
 • compartimentul a comunicat faptul că prin prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004, republicată, privind procedura adopţiei se prevede principiul garantării confidenţialităţii în ceea ce priveşte datele de identificare ale adoptatorului sau, după caz, ale familiei adoptatoare, precum şi în ceea ce priveşte identitatea părinţilor fireşti.

 

 • Serviciul Management de caz pentru copil pentru alternative de tip rezidențial gestionează următoarele documente de interes public:
 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social;
 • Hotărârea nr. 1434/2004 privind atributiile Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 1437/2004 privind organizarea şi Metodologia de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului;
 • Hotărârea nr. 1438/2004 pentru aprobarea Regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de tip rezidenţial;
 • Ordinul nr. 21/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial;
 • Ordinul nr. 27/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi ;
 • Ordinul nr. 48/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciul pentru
 • dezvoltarea deprinderilor de viata independentă;
 • Ordinul nr. 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiate de furnizorii de servicii sociale, acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale;
 • Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea planului individualizat de protecţie;
 • Ordinul nr. 287/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrul de pregătire şi sprijinire a reintegrării şi integrării copilului în familie, precum şi a Ghidului metodologic de implementare a acestor standarde;
 • Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei copilului;
 • Cartografierea serviciilor de tip rezidenţial apartinand DGASPC Maramureş;
 • Ghiduri de prezentare a serviciilor de tip rezidenţial, a metodologiei de organizare şi funcţionare a serviciilor (proiectul instituţional);
 • Convenţii de colaborare cu furnizori de servicii sau autorităţi partenere.

 

 • Serviciul Evaluare complexă a copilului gestionează următoarele documente de interes public:
 • anchetă socială, cu respectarea principiului confidenţialităţii;
 • fisa medicală sintetică, cu respectarea principiului confidenţialităţii;
 • traseul educaţional, cu respectarea principiului confidenţialităţii;
 • legislaţia în vigoare.

 

 • Serviciul Evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap gestionează următoarele documente de interes public:
 • Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006;
 • Hotărârea Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionare a comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Maramures.

 

 • Serviciul Management de caz pentru adulţi şi monitorizarea serviciilor sociale gestionează următoarele documente de interes public:
 • Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de
 • aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006;
 • Hotărârea Guvernului Romaniei nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • Regulamentul de organizare şi functionare a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Maramureş;
 • Regulamentul de organizare şi functionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş;
 • Standardele specifice de calitate pentru centre rezidentiale pentru persoane adulte cu

 

 • Compartimentul Monitorizare servicii sociale persoane vârstnice gestionează următoarele documente de interes public:
 • Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
 • prevederilor Legii nr. 448/2006;
 • Hotărârea Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi
 • funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • Regulamentul de organizare şi functionare a comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Maramureş;
 • Regulamentul de organizare si funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş;
 • Standardele specifice de calitate pentru locuinţe protejate pentru persoane adulte cu handicap.

 

 • Compartimentul Management de caz adulți gestionează următoarele documente de interes public:
 • Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de
 • aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006;
 • Hotărârea Guvernului Romaniei nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • Regulamentul de organizare şi functionare a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Maramureş;
 • Regulamentul de organizare şi functionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş;
 • Standardele specifice de calitate pentru centre rezidentiale pentru persoane adulte cu handicap.

 

 • Serviciul Intervenție în regim de urgență în domeniul asistenței sociale gestionează următoarele documente de interes public:
 • legislaţia în vigoare;
 • rapoarte statistice;
 • regulamentul de organizare şi funcţionare al compartimentului.

 

 • Compartimentul Violență domestică gestionează următoarele documente de interes public:
 • legislaţia în vigoare;
 • rapoarte statistice;
 • regulamentul de organizare şi funcţionare al compartimentului.

 

 • Compartimentul Intervenții în situații de abuz, neglijare, trafic, migrațiune și repatrieri gestionează următoarele documente de interes public:
 • legislaţia în vigoare;
 • rapoarte statistice;
 • regulamentul de organizare şi funcţionare al compartimentului.

 

 • Compartimentul Pentru copii care au săvârșit fapte penale și nu răspund penal gestionează următoarele documente de interes public:
 • legislaţia în vigoare;
 • rapoarte statistice;
 • regulamentul de organizare şi funcţionare al compartimentului.

 

 • Serviciul Management de caz pentru copil pentru alternative de tip familial gestionează următoarele documente de interes public:
 • legislaţia în vigoare ;
 • hotărâri ale comisiei pentru protecţia copilului, cu respectarea principiului confidenţialităţii;
 • sentinţe judecătoreşti emise de către instanţă, cu respectarea principiului confidenţialităţii;
 • alte acte care sunt considerate ca fiind necesare în funcţie de caz, cu respectarea principiului
 • confidenţialităţii.

 

 • Compartimentul Management de caz pentru copii aflați în plasament familial gestionează următoarele documente de interes public:
 • legislaţia în vigoare ;
 • hotărâri ale comisiei pentru protecţia copilului, cu respectarea principiului confidenţialităţii;
 • sentinţe judecătoreşti emise de către instanţă, cu respectarea principiului confidenţialităţii;
 • alte acte care sunt considerate ca fiind necesare în funcţie de caz, cu respectarea principiului
 • confidenţialităţii.

 

 • Compartimentul Management de caz pentru asistenţii maternali gestionează următoarele documente de interes public:
 • acte normative ce reglementează statutul asistentului maternal profesionist şi protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

 

 • Compartimentul Management de caz pentru copii aflați în plasament la asistenți maternali gestionează următoarele documente de interes public:
 • acte normative ce reglementează statutul asistentului maternal profesionist şi protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

 

 • Serviciul Contabilitate salarizare gestionează următoarele documente de interes public:
 • legislaţia în vigoare privind salarizarea personalului bugetar.

 

 • Compartimentul Buget – management financiar gestionează următoarele documente de interes public:
 • actele normative în vigoare privind regimul contabilităţii publice;
 • legislaţia în vigoare.
  • Biroul Evidenţă şi plată prestaţii sociale gestionează următoarele documente de interes public:
 • cerere tip de acordare a drepturilor pentru copiii şi adulţii cu handicap;
 • hotărârile de guvern prin care se indexează cuantumul indemnizaţiei pentru persoanele cu handicap şi a bugetului personal complementar;
 • rapoartele statistice pentru persoanele cu handicap neinstituţionalizate existente în evidenţa biroului prestaţii sociale.

 

 • Biroul Achiziţii publice şi contractare servicii sociale gestionează următoarele documente de interes public:
 • comenzi emise către furnizori, cu respectarea principiului confidenţialităţii;
 • contracte de achiziţie publică încheiate urmare a licitaţiilor publice organizate, cu respectarea principiului confidenţialităţii;
 • acte adiţionale ale contractelor de mai sus, cu respectarea principiului confidenţialităţii;
 • dosare de achiziţii, cu respectarea principiului confidenţialităţii;
 • caiete de sarcini;
 • procese-verbale de deschidere a ofertelor, cu respectarea principiului confidenţialităţii;
 • comunicari ale rezultatelor procedurii de licitaţie aplicată către participanţi, cu respectarea principiului confidenţialităţii;
 • plan de achiziţie publică;
 • raport anual cuprizând contractele de achiziţie publică atribuite în anul precedent;
 • fişe de prezentare a achiziţiei publice;
 • anunţuri de intenţie;
 • anunţuri de participare;
 • invitaţii de participare;
 • anunţuri de atribuire;
 • adrese către Ministerul Finanţelor Publice pentru desemnare de observator la licitaţiile publiceîn situaţiile prevăzute de lege.

 

 • Biroul Administrativ, tehnic și patrimoniu gestionează următoarele documente de interes public:
 • legislaţia în vigoare.

 

În abordarea problematicii categoriilor de documente produse și/sau gestionate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș s-a procedat prin analiza prerogativelor și atribuțiilor conferite prin legislația în vigoare și a reglementărilor cu caracter normativ intern ale Directorului general și compartimentelor funcționale ale instituției, aşa cum acestea au fost indicate în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș, aprobat prin prevederile articolului 2 al Hotărârii Consiliului Județean Maramureș numărul 194 din 29.VIII.2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș.

Demersul a fost centrat pe examinarea categoriilor de documente produse și/sau gestionate la nivelul Directorului General și la nivelul fiecărui compartiment funcțional al instituției, prin raportare la aceste compartimente, întrucât legislația în vigoare nu definește, in terminis, categoriile de documente produse și/sau gestionate de instituție, Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, definind, prin prevederile articolului 2, literele a, b și c autoritățile sau instituțiile publice, informația de interes public și informația cu privire la datele personale.

Astfel, în sensul actului normativ sus-citat, prin autoritate sau instituţie publică se înţelege orice autoritate ori instituţie publică ce utilizează sau administrează resurse financiare publice, orice regie autonomă, companie naţională, precum şi orice societate comercială aflată sub autoritatea unei autorităţi publice centrale ori locale şi la care statul român sau, după caz, o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic ori majoritar, prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei, iar prin informaţie cu privire la datele personale se înţelege orice informaţie privind o persoană fizică identificată sau identificabilă.

Singurele precizări făcute prin legislația în vigoare cu privire la categoriile de documente produse și/sau gestionate de către Directorul General al D.G.A.S.P.C. Maramureș sunt făcute prin prevederile articolului 16, alineatul 2, literele c, d, e, f, g și h ale Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, regulament care constituie anexa numărul 1 a Hotărârii Guvernului României nr. 797/ 08.XI.2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative de personal.

Astfel, potrivit dispozițiilor articolului 16, alineat 1, teza II al Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, regulament care constituie anexa numărul 1 a Hotărârii Guvernului României nr. 797/ 08.XI.2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative de personal “în exercitarea atribuţiilor ce îi revin directorul executiv/general emite dispoziţii”.

Conform dispozițiilor articolului 16, alineat 3 al Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, regulament care constituie anexa numărul 1 a Hotărârii Guvernului României nr. 797/ 08.XI.2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative de personal, Directorul executiv/general îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:

 1. a) exercită atribuţiile ce revin Direcţiei generale în calitate de persoană juridică;
 2. b) exercită funcţia de ordonator secundar/terţiar de credite;
 3. c) întocmeşte proiectul bugetului propriu al Direcţiei generale şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, pe care le supune avizării colegiului director şi aprobării consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti;
 4. d) coordonează procesul de elaborare şi supune aprobării consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti proiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, precum şi al planului anual de acţiune, având avizul consultativ al colegiului director;
 5. e) coordonează elaborarea rapoartelor generale privind activitatea de asistenţă socială, stadiul implementării strategiilor prevăzute la lit. d) şi propunerile de măsuri pentru îmbunătăţirea acestei activităţi, pe care le prezintă spre avizare colegiului director şi apoi comisiei pentru protecţia copilului;
 6. f) elaborează statul de personal al Direcţiei generale; numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul Direcţiei generale, potrivit legii;
 7. g) elaborează şi propune spre aprobare consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti statul de funcţii al Direcţiei generale, având avizul colegiului director;
 8. h) controlează activitatea personalului din cadrul Direcţiei generale şi aplică sancţiuni disciplinare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 9. i) este vicepreşedintele comisiei pentru protecţia copilului şi reprezintă Direcţia generală în relaţiile cu aceasta;
 10. j) asigură executarea hotărârilor comisiei pentru protecţia copilului.

În baza dispozițiilor articolului 16, alineat 4 al Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, regulament care constituie anexa numărul 1 a Hotărârii Guvernului României nr. 797/ 08.XI.2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative de personal, directorul executiv/general îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti.

În lumina acestor prevederi legale, categoriile de documente produse și/sau gestionate de către Directorul General al D.G.A.S.P.C. Maramureș sunt următoarele:

– dispoziții (în măsura în care aceste informații nu sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor sau documéntele nu conțin date cu carácter personal, conform prevederilor Regulamentului nr. 679/ 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/ 46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

– proiectul bugetului propriu al Direcţiei generale şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;

– proiectul strategiei anuale, pe termen mediu şi lung, de restructurare, organizare şi dezvoltare

a sistemului de asistenţă socială şi protecţie a drepturilor copilului;

– proiectele rapoartelor generale privind activitatea de asistenţă socială şi protecţie a drepturilor copilului;

– stadiul implementării strategiilor prevăzute la lit. d);

– propunerile de măsuri pentru îmbunătăţirea acestei activităţi;

– actele de numire și eliberare din funcţie a personalului din cadrul Direcţiei generale (în măsura în care aceste informații nu sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor sau documéntele nu conțin date cu carácter personal, conform prevederilor Regulamentului nr. 679/ 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/ 46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

– statul de funcţii al Direcţiei generale (în măsura în care aceste informații nu sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor sau documéntele nu conțin date cu carácter personal, conform prevederilor Regulamentului nr. 679/ 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/ 46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

– dispoziții de sancționare a a personalului din cadrul Direcţiei generale (în măsura în care aceste informații nu sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor sau documéntele nu conțin date cu carácter personal, conform prevederilor Regulamentului nr. 679/ 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/ 46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

– statul de personal al Direcţiei generale (în măsura în care aceste informații nu sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor sau documéntele nu conțin date cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului nr. 679/ 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/ 46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

– procesele-verbale de control privind activitatea personalului din cadrul Direcţiei generale și aplicarea sancțiunilor disciplinare personalului (în măsura în care aceste informații nu sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor sau documéntele nu conțin date cu carácter personal, conform prevederilor Regulamentului nr. 679/ 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/ 46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

– procesele-verbale de constatare a contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la articolul 135 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (în măsura în care aceste informații nu sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor sau documéntele nu conțin date cu carácter personal, conform prevederilor Regulamentului nr. 679/ 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/ 46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

– hotărârile comisiei pentru protecţia copilului (în măsura în care aceste informații nu sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor sau documéntele nu conțin date cu carácter personal, conform prevederilor Regulamentului nr. 679/ 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/ 46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Conform prevederilor articolului 15, alineat 6 al Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, regulament care constituie anexa numărul 1 a Hotărârii Guvernului României nr. 797/ 08.XI.2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative de personal “ședinţele colegiului director se desfăşoară în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi şi a preşedintelui. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin colegiul director adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.”

Compartimentul Juridic şi contencios produce şi/sau gestionează următoarele categorii de documente:

– cereri de chemare în judecată, specializate în funcţie de domeniul dedus judecăţii;

– întâmpinări;

– cereri reconvenţionale;

– cereri de chemare in garanţie;

– cerere de intervenţie în procese;

– cereri de punere în executare a unor sentinţe definitive şi irevocabile;

– plângeri penale;

– avize de legalitate;

– rapoarte de neavizare, dacă este cazul;

– puncte de vedere;

– sentinţe si decizii judecătoreşti;

– hotărâri ale comisiei pentru protecţia copilului;

– hotărâri ale altor organisme cu atributii jurisdicţionale.

Biroul Management resurse umane produce şi/sau gestionează următoarele categorii de documente:

– dispoziţii;

– contracte individuale de muncă;

– acte adiţionale;

– declaraţiile de avere şi de interese pentru personalul care ocupă funcţii publice de conducere sau de execuţie;

– rapoarte anuale;

– procese-verbale;

– documentele din arhiva D.G.A.S.P.C. Maramureş care se încadrează în lista documentelor de

interes public pe resurse umane;

– anunţurile de promovare, ocupare a posturilor;

– informaţii privind desfaşurarea acestor concursuri;

– adrese catre diferite instituţii publice şi autorităţi;

– dosare de personal;

– statele de funcţii;

– carnete de muncă;

– adeverinţe privind calitatea de angajaţi ai D.G.A.S.P.C. Maramureş şi alte tipuri de adeverinţe;

– baza de date privind resursele umane;

– răspunsuri la petiţii – resurse umane;

– alte informaţii privind gestionarea personalului.

Serviciul Comunicare, Registratură, Secretariat și IT produce şi/sau gestionează următoarele categorii de documente:

– răspunsuri la petiţii;

– informaţiile de interes public comunicate din oficiu în temeiul prevederilor art. 5, alin.1, lit. a-i al Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, privind:

– actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei publice;

– structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al instituţiei publice;

– numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

– coordonatele de contact ale instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;

– sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

– programele şi strategiile proprii;

– lista cuprinzând documentele de interes public;

– lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;

– modalităţile de contestare a deciziei instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

– buletinul informativ anual care conţine informatiile de interes public comunicate din oficiu;

– raportul periodic de activitate, cel puţin anual;

– comunicate de presă.

Compartimentul Comunicare, Registratură și IT produce şi/sau gestionează următoarele

categorii de documente:

– răspunsuri la petiţii;

– informaţiile de interes public comunicate din oficiu în temeiul prevederilor art. 5, alin.1, lit. a-i al Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, privind:

– actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei publice;

– structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al instituţiei publice;

– numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

– coordonatele de contact ale instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;

– sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

– programele şi strategiile proprii;

– lista cuprinzând documentele de interes public;

– lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;

– modalităţile de contestare a deciziei instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

– buletinul informativ anual care conţine informatiile de interes public comunicate din oficiu;

– raportul periodic de activitate, cel puţin anual;

– comunicate de presă.

Compartimentul IT produce şi/sau gestionează următoarele categorii de documente:

         – documentele specifice activității cu caracter informatic.

Compartimentul Secretariatul comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap produce şi/sau gestionează următoarele categorii de documente:

documentele solicitanților.

Compartimentul Secretariatul comisiei pentru protecţia copilului produce şi/sau gestionează următoarele categorii de documente:

documentele copilului;

– hotărârile de încadrare a minorilor în grade de handicap;

– orientările şcolare ale minorilor;

– certificatele de încadrare în grad de handicap şi/sau orientare şcolară;

– hotărâri pentru plasamente: instituiri de masură, menţinere sau încetare;

– registrele pentru încadrări în grad de handicap şi/sau orientare şcolară şi pentru certificate grad de handicap şi/sau orientare şcolară;

– registrul de corespondenţă;

– registrul intrări-ieşiri;

– registru privind convocarea la şedinţă;

– mapa de şedinţă;

– procesul-verbal al sedinţelor comisiei (pe anul în curs).

Biroul Monitorizare, strategii, programe și coordonare locală produce şi/sau gestionează următoarele categorii de documente:

– raportari permanente: informare Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului

pentru cazuri de decese, abuzuri, răpiri, dispariţii;

– raportări lunare: – fişa lunară de monitorizare a activităţii de protecţie şi promovare a drepturilor copilului pentru Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului;

– situaţie copii fugiţi/dispăruţi care beneficiază de o măsură de protecţie pentru Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului;

– situaţie intrări-ieşiri în sistemul de protecţie (cu CNP) care beneficiază de plata alocaţiei de stat.

– raportări trimestriale: – fişa trimestrială de monitorizare pentru Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului;

– tipuri de servicii şi personal din cadrul DGASPC pentru Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului;

– copii nepuşi în legalitate pe linie de stare civilă pentru Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului;

– situaţie copii neânregistraţi – către Serviciul public comunitar de evidenţă informatizată a persoanelor Maramureş;

– raportări cu copiii părăsiţi în unităţile sanitare din judeţ pentru Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului.

– raportări semestriale: raport statistic privind Legea nr. 272/2004 si Legea nr. 448/2006

pentru Direcţia Muncii.

– documente gestionate privind atribuţiile de incluziune socială:

– planul judeţean antisărăcie şi promovarea incluziunii sociale;

– Legea nr. 519/2002 privind realizarea accesibilităţilor pentru persoanele cu handicap;

– Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

Biroul Control intern, managementul calităţii serviciilor sociale şi urmărire contracte produce şi/sau gestionează următoarele categorii de documente:

– documentele supuse controlului.

Compartimentul Audit produce şi/sau gestionează următoarele categorii de documente:

– rapoarte de audit public intern.

Compartimentul Adopții produce şi/sau gestionează următoarele categorii de documente:

– cererea de evaluare în vederea eliberării atestatului de familie/persoana aptă să adopte;

– fişa de evaluare iniţială;

– ancheta socială;

– fişa de evaluare psihologică a persoanei potenţial adoptatoare;

– raportul final de evaluare.

Serviciul Management de caz pentru copil pentru alternative de tip rezidențial produce şi/sau gestionează următoarele categorii de documente:

– planul anual de acţiune;

– raportări trimestriale către serviciul monitorizare privind situaţia copiilor străzii şi alte raportări solicitate de către instituţiile publice centrale şi locale cu competenţe în domeniul social;

– ancheta socială;

– planul de servicii;

– planul individualizat de protecţie;

– planul de intervenţie specifică;

– dispoziţia de plasament în regim de urgenţă;

– sentinţa instanţei competente;

– hotărârea Comisiei pentru Protecţia Copilului Maramureş;

– contract de rezidenţă;

– programe educaţionale;

– registru de sesizări şi reclamaţii;

– registru de evidenţă a evenimentelor deosebite;

– adeverinţe de venit, adeverinţe medicale şi alte documente relevante pentru evaluarea situaţiei materiale şi stării de sănătate a familiei şi copilului;

– rapoarte de evaluare / reevaluare a situaţiei psihosociale a copilului şi/sau familiei acestuia;

– rapoarte de monitorizare postservicii;

– adrese către reprezentanti ai autorităţilor locale, autorităţi judeţene, alte direcţii generale de

asistenţă socială si protecţie a copilului;

– adrese interne;

– raportări lunare, trimestriale, anuale;

– baze de date.

Serviciul Evaluare complexă a copilului produce şi/sau gestionează următoarele categorii de documente:

– raport de evaluare complexă a copilului cu dizabilităţi;

– raport de evaluare complexă a copilului în vederea orientării şcolare;

– plan de recuperare;

– dosarul copilului.

Menţiune: dosarul copilului are caracter de confidenţialitate şi se pune la dispoziţie numai persoanelor abilitate prin lege.

Serviciul Evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap produce şi/sau gestionează următoarele categorii de documente:

– scrisoare medicală – la dispoziţia persoanelor care solicită evaluare complexă;

– cerere-tip de evaluare complexă în vederea încadrării în grad de handicap;

– plan de servicii;

– raport de evaluare complexă;

– proces-verbal de predare.

Serviciul Management de caz pentru adulţi şi monitorizarea serviciilor sociale produce şi/sau gestionează următoarele categorii de documente:

– lista cu documentele necesare întocmirii dosarului de internare;

– cerere de internare;

– ghidul beneficiarului;

– materiale informative (pliante conţinând informaţii conform standardelor);

– anchetă sociala;

– raport de vizită;

– manualul de proceduri care conţine:

– procedura privind evaluarea/reevaluarea beneficiarilor;

– procedura privind sistarea serviciilor;

– procedura privind relaţia personalului cu beneficiarii;

– procedura privind înregistrarea şi rezolvarea sesizărilor/reclamaţiilor;

– procedura privind protecţia împotriva abuzurilor şi neglijării;

– procedura privind notificarea incidentelor deosebite;

– fişa de evaluare;

– plan individual de intervenţie care conţine:

– programul individual de îngrijire;

– programul individual de recuperare;

– programul individual de integrare/reintegrare socială;

– foaia de ieşire.

Notă: incepând de la Manualul de proceduri, documentele au fost elaborate (produse) de către fostul birou de îngrijire de tip rezidenţial, dar sunt efectiv folosite de către personalul centrelor.

De asemenea, conform cu vechile Standarde minime de calitate pentru centrele rezidenţiale, a fost elaborată, în cadrul Manualului de proceduri şi Procedura de admitere în centre, care este folosită de Compartimentul management de caz pentru adulţi si monitorizarea serviciilor sociale, fiind conformă cu prevederile art. 20 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Maramureş.

Compartimentul Monitorizare servicii sociale persoane vârstnice produce şi/sau gestionează următoarele categorii de documente:

– lista cu documentele necesare întocmirii dosarului de transfer din sistemul de protecţie al copilului în sistemul de protecţie al adultului;

– cerere de transfer;

– fişă de evaluare medicală-psihologică şi socială a tânărului/tinerei;

– ancheta socială;

– ghidul beneficiarului;

– manual de proceduri, document ce cuprinde toate procedurile aplicate în cadrul locuinţei protejate;

– plan individual de intervenţie;

– raport de vizită;

– raport de potrivire

– notă telefonică;

– recomandare pentru transfer;

– foaie de ieşire.

Compartimentul Management de caz adulți produce şi/sau gestionează următoarele categorii de documente:

– lista cu documentele necesare întocmirii dosarului de transfer din sistemul de protecţie al copilului în sistemul de protecţie al adultului;

– cerere de transfer;

– fişă de evaluare medicală-psihologică şi socială a tânărului/tinerei;

– ancheta socială;

– ghidul beneficiarului;

– manual de proceduri, document ce cuprinde toate procedurile aplicate în cadrul locuinţei protejate;

– plan individual de intervenţie;

– raport de vizită;

– raport de potrivire

– notă telefonică;

– recomandare pentru transfer;

– foaie de ieşire.

Serviciul Intervenție în regim de urgență în domeniul asistenței sociale produce şi/sau gestionează următoarele categorii de documente:

– documente produse privind minorii neânsoţiţi solicitanţi de azil în România:

– procese-verbale de predare-primire alimente, îmbrăcăminte, rechizite, etc., la familii sau copii şi/sau organizaţii neguvernamentale;

– rapoarte sociale privind copilul;

– note de interviu;

– solicitări de avocat din oficiu privind reprezentarea în instanţă;

– cerere, în numele minorului de înscriere la şcoală;

– dosar privind alocaţia de stat pentru copii;

– cerere, în numele minorului de acordare ajutor rambursabil;

– documente gestionate privind minorii neânsoţiţi solicitanti de azil în România:

– solicitări de reprezentare legală privind minorii neânsoţiţi solicitanti de azil în România;

– motivări juridice pentru instanţă în cazuri de recurs;

– copii acte legitimaţie temporară de şedere;

– numire reprezentant legal din partea DGASPC;

– rapoarte privind evacuările din centrul de cazare pentru solicitanţii de azil a minorilor neânsoţiţi.

Compartimentul Violență domestică produce şi/sau gestionează următoarele categorii de documente:

– fişa de convorbire;

– fişa de semnalare obligatorie;

– evaluare iniţială;

– fişa pentru apeluri mute si greşite;

– codurile pentru fişa de convorbire.

Compartimentul Intervenții în situații de abuz, neglijare, trafic, migrațiune și repatrieri produce şi/sau gestionează următoarele categorii de documente:

– documente produse privind copii părăsiţi în unitaţile sanitare din judeţul Maramureş, copii abandonaţi:

– procese verbale de constatare a părăsirii copilului în unităţile sanitare precum şi a copilului abandonat;

– rapoarte de vizită;

– rapoarte de întrevedere;

– dispoziţie în regim de urgenţă de plasare a copilului părăsit în unităţi sanitare la asistent maternal profesionist sau sistem rezidenţial;

– ancheta socială;

– procese-vebale de predare a dosarelor copiilor;

– rapoarte sociale privind copilul;

– documente gestionate privind copii părăsiţi în unităţile sanitare din judeţul Maramureş, copii

abandonaţi:

– sesizări din partea unităţilor sanitare din judeţ;

– rapoarte de vizită;

– copii xerox acte de identitate;

– declaraţii membrii familiei/copii;

– ancheta socială;

– scrisori sau documente medicale;

– împuterniciri sau acte notariale;

– fişă de convorbire;

– fişă de semnalare obligatorie;

– evaluare iniţială;

– fişa pentru apeluri mute si greşite;

– codurile pentru fişa de convorbire.

Compartimentul Pentru copii care au săvârșit fapte penale și nu răspund penal produce şi/sau gestionează următoarele categorii de documente:

– documente produse privind copiii.

Serviciul Management de caz pentru copil pentru alternative de tip familial produce şi/sau gestionează următoarele categorii de documente:

– ancheta socială privind familia de plasament;

– ancheta socială privind părinţii minorului;

– raport de evaluare;

– raport de reevaluare;

– raport de consiliere;

– raport de vizită;

– plan individualizat de protecţie;

– raport psiho-social privind situaţia minorului;

– copii acte de identitate;

– adeverinţe medicale;

– certificat de cazier judiciar;

– adeverinţe de venit sau cupoane de pensie;

– adeverinţe de şcolarizare;

– adrese efectuate şi primite de către/la alte instituţii publice locale sau centrale.

Compartimentul Management de caz pentru copii aflați în plasament familial produce şi/sau gestionează următoarele categorii de documente:

– ancheta socială privind familia de plasament;

– ancheta socială privind părinţii minorului;

– raport de evaluare;

– raport de reevaluare;

– raport de consiliere;

– raport de vizită;

– plan individualizat de protecţie;

– raport psiho-social privind situaţia minorului;

– copii acte de identitate;

– adeverinţe medicale;

– certificat de cazier judiciar;

– adeverinţe de venit sau cupoane de pensie;

– adeverinţe de şcolarizare;

– adrese efectuate şi primite de către/la alte instituţii publice locale sau centrale.

Compartimentul Management de caz pentru asistenţii maternali produce şi/sau gestionează următoarele categorii de documente:

– rapoarte anuale de activitate;

– formularistica conţinută în dosarul copilului respectiv dosarul asistentului maternal profesionist (fără date referitoare la persoane);

– planificarea anuală a activităţii;

– demersurile ce urmeaza a fi întreprinse de o persoană pentru a deveni asistent maternal profesionist;

– date statistice;

Cu privire la aceste documente, compartimentul informează următoarele: pentru difuzarea informaţiilor trebuie să se ţină cont de respectarea principiului confidenţialităţii informaţiilor în cazul copiilor ocrotiţi şi de prevederile Regulamentului din 10 septembrie cu privire la obligaţiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protecţia drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine şi intimitate al copilului aflat în plasament.

Compartimentul Management de caz pentru copii aflați în plasament la asistenți maternali produce şi/sau gestionează următoarele categorii de documente:

– rapoarte anuale de activitate;

– formularistica conţinută în dosarul copilului respectiv dosarul asistentului maternal profesionist (fără date referitoare la persoane);

– planificarea anuală a activităţii;

– demersurile ce urmeaza a fi întreprinse de o persoană pentru a deveni asistent maternal profesionist;

– date statistice;

Cu privire la aceste documente, compartimentul informează următoarele: pentru difuzarea informaţiilor trebuie să se ţină cont de respectarea principiului confidenţialităţii informaţiilor în cazul copiilor ocrotiţi şi de prevederile Regulamentului din 10 septembrie cu privire la obligaţiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protecţia drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine şi intimitate al copilului aflat în plasament.

Serviciul Contabilitate salarizare produce şi/sau gestionează următoarele categorii de documente:

– pontaje;

– dispoziţie încadrare personal;

– statele de funcţii;

– statele de plată;

– centralizatoare privind situatia recapitulativă a salariilor cu contribuţiile angajatorului la bugetele de stat, bugetele asigurărilor sociale, etc.;

– adeverinţe de salarizare;

– fişele fiscale;

– declaraţiile lunare privind contribuţia de sănătate, contribuţia de şomaj, contribuţia de pensii;

– situaţiile statistice privind salarizarea personalului.

Compartimentul Buget – management financiar produce şi/sau gestionează următoarele categorii de documente:

– bilanţ contabil;

– balanţa lunară de verificare;

– fişe de cont;

– note contabile;

– registru jurnal;

– documente justificative:

 • chitanţe fiscale;
 • facturi;
 • ordine de plată;
 • note de recepţie;
 • procese-verbale de recepţie a lucrării;
 • servicii;
 • procese-verbale de transfer;
 • procese-verbale de predare-primire de produse;
 • fişe de magazie;
 • evidenţa stocurilor;
 • inventare;
 • procese-verbale de valorificare a inventarului;
 • procese-verbale de casare a mijlocului fix;
 • procese-verbale de casare a obiectelor de inventar;
 • registrul mijloacelor fixe;
 • registrul inventar;

– bugetul de venituri şi cheltuieli;

– angajamente bugetare, ordonanţări, prevederi bugetare;

– contul de execuţie bugetară;

– fişele de credite bugetare;

– situaţiile rectificative bugetare.        

Biroul Evidenţă şi plată prestaţii sociale produce şi/sau gestionează următoarele categorii de documente:

– dosarele administrative ale persoanelor cu handicap ce conţin date cu caracter personal şi care sunt prelucrate sub cod de operator 9355;

– certificatele de încadrare în grad de handicap, în copie, emise de Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap, ale persoanelor adulte beneficiare de prestaţii sociale;

– certificatele de încadrare în grad de handicap, în copie, emise de Comisia judeţeană pentru protecţia copilului, pentru copiii cu handicap beneficiari de buget personal complementar;

– dispoziţiile de stabilire, suspendare şi încetare a dreptului la asistenţă socială sub forma de prestaţii sociale conform legii;

– adeverinţe care atestă calitatea de persoană cu handicap;

– împuterniciri pentru aparţinătorii persoanei cu handicap decedate;

– acordul înaintat primăriilor pentru angajarea asistentului personal pentru persoana cu handicap;

– cererea de restituire pentru mandate cu sume întoarse;

– contractele de muncă ale asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap întocmite de

primării;

– biletele pentru transportul interurban auto şi CFR;

– legitimaţiile de călătorie pentru transportul urban şi interurban;

– fişele de magazie cu regim normal şi regim special;

– corespondenţă specifică biroului prestaţii sociale.     

Biroul Achiziţii publice şi contractare servicii sociale produce şi/sau gestionează următoarele categorii de documente:

– centralizatoare ale necesarelor anuale emise de locaţiile DGASPC MM;

– anexe cuprinzând cantitatea totală de produse/servicii/lucrări ce urmează a fi achiziţionate;

– estimative valorice în baza cărora se determină procedura de achiziţie ce urmează a fi organizată;

– plan anual de achiziţii;

– notă justificativă privind procedura de achiziţie aplicată;

– notă justificativă privind cerinţele minime de calificare privind situaţia economico-financiară şi capacitatea tehnică şi profesională;

– notă justificativă privind stabilirea ponderii factorilor de evaluare;

– notă privind propunerea de desemnare a membrilor comisiei de evaluare;

– notă privind stabilirea atributiilor experţilor numiti în comisia de evaluare;

– lista ofertelor primite;

– procesul-verbal de deschidere a ofertelor;

– comunicări privind procesele-verbale de deschidere a ofertelor;

– adrese de solicitare de clarificări sau completări ale documentaţiei de ofertă depuse la licitaţia publică;

– raport al procedurii de atribuire;

– comunicări ale rezultatelor procedurii de achiziţie aplicată;

– angajamente de confidenţialitate şi imparţialitate;

– raport de specialitate al experţilor numiţi în comisia de evaluare;

– contracte de achiziţie publică: furnizare/servicii/lucrări;

– anexe ale contractelor şi alte acte însoţitoare ale acestora;

– acte adiţionale încheiate pe parcursul executării contractelor;

– documente de constatare privind modul de executare a contractului;

– anunţuri de intenţie;

– anunţuri de participare;

– invitaţii de participare;

– anunţuri de atribuire;

– raport anual privind numărul contractelor de achiziţie publică atribuite în anul precedent;

– fişa de prezentare a achiziţiei;

– adrese şi comunicări către M.F.P., A.N.R.M.A.P.;

– răspunsuri la clarificările solicitate de participanţii la licitaţii;

– comunicări de anulare a procedurii de licitaţie;

– centralizatoare lunare ale raportărilor făcute de către centre privind achiziţiile lunare efective;

– referate de necesitate;

– bonuri de benzină;

– foi de parcurs;

– circulare.

Biroul Administrativ, tehnic și patrimoniu produce şi/sau gestionează următoarele categorii de documente:

– documentele și formularistica specifică activității.

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitată informația, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Modele de reclamații administrative se găsesc la anexele 2 a) și 2 b) ale Normelor metodologice.

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituției sau autorității publice, așa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, și art. 36 din H.G. nr. 123/2002.

Administrare site | Administrare website | Realizare site