CONDUCERE

Director general - ALINA COSTE MĂDĂRAS

Alina Coste Madaras 02
Directorul general reprezintă Direcţia generală în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie şi are următoarele atribuţii principale:
- exercită atribuţiile ce revin Direcţiei generale în calitate de persoană juridică;
- exercită funcţia de ordonator secundar de credite;
- întocmeşte proiectul bugetului propriu al Direcţiei generale şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, pe care le supune avizării Colegiului Director şi aprobării Consiliului Judeţean Maramureș;
- coordonează procesul de elaborare şi supune aprobării Consiliului Judeţean Maramureș proiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, precum şi al planului anual de acţiune, având avizul consultativ al Colegiului Director;
- coordonează elaborarea rapoartelor generale privind activitatea de asistenţă socială, stadiul implementării strategiilor de dezvoltare a serviciilor sociale şi propunerile de măsuri pentru îmbunătăţirea acestei activităţi, pe care le prezintă spre avizare Colegiului Director şi apoi Comisiei pentru protecţia copilului;
- elaborează statul de personal al Direcţiei generale;
- numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul Direcţiei generale, potrivit legii;
- elaborează şi propune spre aprobare Consiliului Judeţean Maramureș statul de funcţii al Direcţiei generale, având avizul consultativ al Colegiului Director;
- controlează activitatea personalului din cadrul Direcţiei generale şi aplică sancţiuni disciplinare acestui personal, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- este vicepreşedintele Comisiei pentru protecţia copilului şi reprezintă Direcţia generală în relaţiile cu aceasta;
- asigură executarea hotărârilor Comisiei pentru protecţia copilului;
- asigură punerea în aplicare a legilor, ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a ordinelor si dispoziţiilor emise de autorităţile administraţiei publice centrale, a hotărârilor Consiliului Judeţean Maramureş şi a dispoziţiilor emise de Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş;
- planifică, organizează, coordonează şi controlează activitatea Direcţiei generale, a compartimentelor funcţionale şi a personalului, răspunde în condiţiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu, sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru angajații Direcţiei generale;
- evaluează performanțele profesionale ale personalului din subordinea sa directă și întocmește sau reactualizează în termen fișele de post pentru personalul din subordine și supraveghează întocmirea în același termen a fișelor de post ale salariaților din cadrul structurilor aflate în subordine, de către conducătorii acestora, avizându-le în mod corespunzător;
- îndeplinește orice alte atribuţii încredinţate de către Președintele Consiliului Județean Maramureş;
- colaborează cu autoritățile publice locale, SPAS-uri, ONG-uri, alte organisme specifice;
- asigură gestionarea eficientă și eficace a bunurilor aparținând domeniului public și privat al Județului Maramureș, din administrarea Direcției generale.
- numirea, eliberarea din funcţie şi sancţionarea disciplinară a directorului general al Direcţiei generale se fac cu respectarea prevederilor legislaţiei aplicabile funcţiei publice.

Director general adjunct protecţia copilului şi asistenţă socială - DORINA CURTEANU

Dorina Curteanu 02
- asistă directorul general în realizarea tuturor atribuțiilor și responsabilităților în ceea ce privește activitatea Direcției generale;
- reprezintă instituția în relațiile cu terții conform delegării directorului general;
- organizează, monitorizează, supervizează și controlează activitatea serviciilor din subordine conform organigramei aprobate și modificate ulterior;
- coordonează, îndrumă și controlează activitatea întregului personal, precum și a unităților din subordine;
- avizează toate actele din dosarul copilului (rapoarte, anchete sociale etc.) necesare instituirii unei măsuri de protecție;
- întocmește, împreună cu șefii de servicii, rapoarte cu referire la calitatea și eficiența activității și face recomandări pentru îmbunătățirea acesteia;
- îndrumă personalul din subordine și deleagă răspunderea și sprijinul astfel încât angajații să poată lua deciziile de care au nevoie pentru a răspunde obligațiilor de serviciu și față de cetățeni;
- se asigură de implementarea corespunzătoare a legislației în domeniu în ceea ce privește respectarea standardelor în vigoare;
- trasează sarcini și verifică îndeplinirea lor în termenele stabilite;
- propune și sprijină diversificarea serviciilor pe partea de protecție a copilului și persoanei adulte;
- răspunde de îndeplinirea și respectarea prevederilor legale în vigoare și a strategiilor naționale și județene în domeniul protecției copilului și a persoanei adulte;
- stabilește atribuțiile personalului din subordine (prin fișa postului), ținând seama de condițiile specifice ale sectorului de activitate și ale unității;
- evaluează performanțele profesionale ale șefilor de servicii și reactualizează în termen fișele de post pentru personalul din subordine și supraveghează întocmirea în același termen a fișelor de post ale salariaților din cadrul structurilor aflate în subordine, de către conducătorii acestora, avizându-le în mod corespunzător;
- contribuie la promovarea pozitivă a imaginii instituției;
- răspunde de continua perfecționare profesională a întregului personal din subordine;
- realizează evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale a șefilor de servicii din subordine, aprobă evaluările performanțelor profesionale ale celorlalți angajați realizate de șeful ierarhic superior, conform legii;
- face propuneri pentru completarea organigramei în funcție de nevoi și complexitatea serviciilor;
- colaborează permanent cu directorul general adjunct economic pentru coroborarea resurselor financiare necesare implementării activității de protecție a copilului și a persoanei adulte;
- face propuneri motivate privind elaborarea proiectelor, planurilor de acțiune și strategiilor anuale, pe termen mediu și lung, referitoare la restructurarea, organizarea și dezvoltarea sistemului de protecție a copilului și persoanei adulte cu dizabilități din Județul Maramureș;
- colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale din județ, în vederea identificării situațiilor deosebite care apar în activitatea de protecție a copilului aflat în dificultate și a persoanei adulte cu dizabilități, a cauzelor apariției acestor situații și a stabilirii măsurilor ce se impun pentru îmbunătățirea situației acestora;
- execută orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite prin dispoziția directorului general sau prin hotărâre a Consiliului Județean Maramureș;
- propune modificarea programului de lucru sau efectuarea orelor suplimentare, când situația o impune;
- depune diligențe pentru atragerea de finanțări interne și externe pentru proiecte în domeniul asistenței sociale;
- stabilește un program de audiențe, răspunzând solicitărilor petenților, în măsura posibilităților legale și competenţelor conferite de funcție.

Director general adjunct economic - MARIA GRIGUŢĂ

Logo DGASPC
- coordonează și răspunde de activitatea Serviciului Contabilitate - Salarizare, Compartimentului Buget - Management financiar, Biroului Evidență și Plată Prestații Sociale, Biroului Achiziţii publice și contractare de servicii sociale, Biroului Administrativ, tehnic și patrimoniu;
- organizează activităţile serviciilor/birourilor/compartimentelor din subordine, gestionează actele și documentele specifice, supervizează activitatea persoanelor din subordine;
- elaborează şi implementează politici economice, împreună cu directorul general şi directorul general adjunct protecția copilului și asistență socială, pentru eficientizarea activității economice a Direcţiei generale referitoare la unităţile funcţionale ale acesteia, în condiţiile respectării legislaţiei în vigoare;
- acordă viza de control financiar preventiv, pentru operațiunile stabilite prin procedura operațională internă;
- elaborează documentația privind costurile proiectelor de dezvoltare instituţională pe noi servicii şi structuri, împreună cu directorul general şi directorul general adjunct protecția copilului și asistență socială;
- elaborează și supune aprobării proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției generale, cu respectarea standardelor minime obligatorii;
- supune aprobării Colegiului Director contul de execuție și situațiile financiare la finele fiecărui an;
- răspunde, prin compartimentele de specialitate din subordine, de organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termenele stabilite de lege a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului și execuției bugetare;
- reprezintă instituţia în relaţiile cu clienţii, furnizorii/contractanţii şi terţii, pentru probleme/situații legate de activităţile economico – financiare;
- asigură aplicarea prevederilor actelor normative în vigoare aferente domeniilor financiar, contabilitate și administrativ în activitatea instituţiei;
- participă la analizarea documentelor contractuale ce se perfectează cu clienţii/funizorii/ contractanţii/persoanele cu dizabilități şi semnează, alături de Directorul general al Direcției generale sau înlocuitorul acestuia, documente şi operaţii care angajează răspunderea patrimonială a instituţiei;
- organizează și asigură efectuarea analizelor economico - financiare privind situația instituției în ce privește utilizarea creditelor bugetare repartizate prin buget, analiza stocurilor, structura cheltuielilor, situaţia financiară, situaţia costurilor pe beneficiar şi servicii, locaţii etc., precum şi pentru fundamentarea şi analizarea principalelor elemente de cheltuială, care influenţează costurile pe beneficiar şi luarea măsurilor de eficientizare a acestora;
- urmăreşte prin compartimentul de specialitate încadrarea în prevederile bugetare şi asigurarea, conform legii, a virărilor de credite;
- urmăreşte, împreună cu Biroul Achiziţii publice și contractare de servicii sociale și Biroul Administrativ, tehnic și patrimoniu, în colaborare cu Biroul Control Intern, Managementul Calității Serviciilor Sociale și Urmărire Contracte monitorizarea contractelor de achiziție, modul de derulare și realizare a acestora, decontarea facturilor emise pentru serviciile prestate;
- organizează şi monitorizează menţinerea legăturii cu instituțiile financiare și trezoreria, pentru efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăți, asigurând deplina legalitate a acestora;
- răspunde de îndeplinirea, în conformitate cu prevederile legislaţiei actuale, tuturor obligaţiilor financiare ale instituţiei faţă de bugetul statului, instituțiilor financiare și alte persoane juridice sau fizice;
- organizează prin compartimentul de specialitate întocmirea lunară a statelor de plată a angajaților și colaboratorilor instituției și asigură efectuarea plății acestora în sistem confidențial;
- asigură achitarea obligațiilor către bugetele de stat, CAS și şomaj a sumelor aferente fondului de salarii lunar;
- organizează și asigură prin compartimentul de specialitate evidenţa veniturilor băneşti realizate lunar din salarii şi alte drepturi, de fiecare angajat şi colaborator, pentru întocmirea fişei fiscale sau eliberarea de adeverinţe necesare angajatului pentru diferite activităţi;
- răspunde de asigurarea gestionării şi securităţii mijloacelor băneşti preluate la nivelul instituției, precum şi de respectarea regulamentului privind operaţiunile de casă, potrivit reglementărilor existente;
- stabileşte măsuri cu privire la întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor, arhivarea documentelor, care stau la baza înregistrărilor contabile în vederea efectuării corecte şi la timp a înregistrărilor respective;
- răspunde, prin compartimentele de specialitate din subordine, de întocmirea balanţelor contabile lunare şi a bilanţului trimestrial şi anual, în vederea analizării rezultatelor economico-financiare obţinute de instituţie;
- răspunde de organizarea, prin compartimentele de specialitate, în condițiile legii, a evidenţei mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar din patrimoniul instituţiei, precum şi de urmărirea înregistrării amortizării mijloacelor fixe;
- organizează efectuarea, în conformitate cu reglementările aplicabile, a inventarierilor periodice şi a celor ocazionale privind bunurile aparţinând instituţiei pentru fiecare locaţie şi gestiune, precum și valorificarea inventarelor;
- răspunde de aplicarea sistemului de management al calităţii în cadrul activităţilor pe care le coordonează;
- primește rapoartele de audit efectuate în cadrul activităţilor pe care le coordonează, duce la îndeplinire măsurile propuse în termenele stabilite şi asigură îndeplinirea acţiunilor corective;
- asigură păstrarea integrităţii patrimoniului instituţiei şi organizează urmărirea recuperării operative şi pe cale legală a eventualelor daune cauzate acestuia;
- formulează propuneri pentru analizarea şi aprobarea trecerii pe costuri a eventualelor pagube nerecuperabile după epuizarea tuturor mijloacelor legale de recuperare;
- organizează, prin compartimentele de specialitate, evidenţa şi urmărirea tuturor debitorilor instituţiei, persoane juridice sau fizice, în vederea recuperării sumelor datorate de aceştia;
- respinge la plată facturile pentru bunurile/serviciile/lucrările depistate ca neconforme;
- colaborează cu Compartimentul Juridic și Contencios în vederea furnizării tuturor documentelor și explicaţiilor necesare susţinerii şi formulării apărărilor în cadrul tuturor litigiilor în domeniul financiar-contabil, legate de contractele încheiate cu furnizorii de produse şi servicii, precum şi în legătură cu drepturile salariale sau alte litigii;
- urmăreşte şi asigură efectuarea controlului intern, precum şi instituirea şi exercitarea autocontrolului în activităţile financiar-contabile;
- prezintă directorului general informări, rapoarte sau note explicative privind situația economico-financiară a instituţiei şi măsurile propuse de îmbunătăţire a activităţii, unde se constată că se impune;
- întocmește și transmite, în baza documentelor create de serviciile/birourile/compartimentele de specialitate, situații/declarații/rapoarte către alte instituții publice, în format letric și electronic;
- organizează exercitarea controlului financiar preventiv la nivelul instituţiei, în conformitate cu dispoziţiile legale;
- asigură, prin compartimentele de specialitate, organizarea angajării, lichidării, ordonanţării şi plăţii potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
- evaluează performanțele profesionale ale șefilor de servicii/birouri/compartimente și întocmește sau reactualizează în termen fișele de post pentru personalul din subordine și supraveghează întocmirea în același termen a fișelor de post ale salariaților din cadrul structurilor aflate în subordine, de către conducătorii acestora, avizându-le în mod corespunzător;
- asigură distribuirea corespondenței repartizate către serviciile/birourile/compartimentele din subordine și verifică soluţionarea în termen a problemelor/situațiilor/dispozițiilor;
- răspunde și asigură rezolvarea în termen, cu respectarea legislației, a tuturor solicitărilor adresate direcției care i-au fost repartizate de directorul general din sfera de activitate;
- urmărește respectarea atribuțiilor ce revin salariaților din structurile subordonate;
- urmăreşte, prin compartimentele de specialitate, modul de administrare a patrimoniului din instituție;
- propune și inițiază programe de formare profesională pentru categoriile de personal din structurile subordonate;
- colaborează cu toate structurile specializate din cadrul Direcției generale, pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice;
- participă în echipa de negociere a contractului colectiv de muncă;
- organizează în condițiile legii activitatea de arhivare a documentelor și avizează consultarea documentelor din arhiva Direcției generale;
- participă la cursuri de pregătire profesională, specializare şi se informează în domeniul de specialitate prin toate mijloacele;
- îndeplineşte orice activitate dispusă de directorul general, potrivit pregătirii profesionale specifice funcţiei şi necesităţilor;
- îndeplinește şi alte atribuţii prevăzute de lege şi stabilite prin dispoziţia directorului general.
Administrare site | Administrare website | Realizare site