Lista funcțiilor din cadrul D.G.A.S.P.C. MM la 30.09.2018
01/10/2018
Actiuni comune pentru dezvoltarea sistemului de asistenta sociala si protectia copilului
19/12/2018

Concurs pentru ocupare funcții contractuale vacante

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIE A COPILULUI MARAMUREȘ ANUNȚĂ

Organizarea concursului pentru ocuparea pe durata nedeterminata a urmatoarelor  functii contractuale vacante din cadrul D.G.A.S.P.C. Maramures:

 • Infirmiera – M/G – Debutant – din cadrul CRRPH Calinesti- 4 posturi;
 • Infirmiera- M/G – din cadrul CRRPH Ferneziu – 2 posturi;
 • Infirmiera – M/G – Debutant- din cadrul CRRPH Ferneziu- 3 posturi;
 • Infirmiera – M/G – Debutant – din cadrul CRRPH Plevnei - 1 post;

Pentru postul de Infirmiera se solicita studii medii/generale si o vechime in specialitatea postului de minim 6 luni. Pentru gradul Debutant nu se solicita vechime in specialitatea postului.

 

 • Lucrator social pentru persoane cu probleme de dependenta- M- Debutant - din cadrul CRRPH Ferneziu – 2 posturi;
 • Pedagog Social – M- Debutant – din cadrul CTF Ardusat- 1 post;
 • Pedagog Social – M- Debutant – din cadrul CTF Universitatii - 1 post;
 • Pedagog Social – M- Debutant – din cadrul CTF Carpati - 1 post;

Pentru postul de Lucrator Social pentru persoane cu probleme de dependenta si postul de Pedagog Social se solicita studii medii. Nu se solicita vechime in specialitatea postului.

 

 • Muncitor calificat –I – M/G – din cadrul Compartimentului Echipa Mobila – interventie centre – zona Baia Mare – 1 post.

Se solicita studii medii/generale . Candidatii trebuie sa fi absolvit cursul de calificare in meseria – Lucrator in structuri pentru constructii si o vechime in specialitatea postului de minim 5 ani;

 

 • Muncitor calificat – IV- M/G – din cadrul CRRPH Ferneziu – 1 post;

Se solicita studii medii/generale . Candidatii trebuie sa fi absolvit cursul de calificare in meseria – Bucatar. Nu se solicita vechime in specialitatea postului.

 

 • Asistent Medical – PL- Principal – din cadrul CRRPH Ferneziu – 1 post;

Se solicita studii postliceale sanitare , in specialitatea asistent medical generalist, candidatii trebuie sa detina autorizatie sa practice profesia de asistent medical generalist ,si o vechime in specialitatea postului de minim 4 ani.

 

Pentru participarea la concurs, candidatii trebuie sa indeplinesca urmatoarele conditii:

 • conditiile prevazute la art. 3 din Regulamentul Cadru la Hotararea nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • d)copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae;
 • h)alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

 

Concursul va consta in proba scrisa,  care va avea loc in data de 21.01.2019 , ora 10.00 si interviu care va avea loc in data de 25.01.2019 , ora 12.00, la sediul DGASPC Maramures, str. Banatului nr. 1.

Dosarele de concurs se depun in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului. In termen de maxim doua zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligatia de a selecta dosarele de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare, iar in termen de o zi lucratoare de la expirarea termenului de selectie a dosarelor secretariatul comisiei de concurs va afisa rezultatele selectiei dosarelor de inscriere, la sediul institutiei, cu mentiunea „ admis” sau „respins”.

Informatii suplimentare, precum si bibliografia se pot obtine de la secretarul comisiei de concurs, d-na Cata Maria, din cadrul  Biroului Management  Resurse Umane al DGASPC, str. Banatului nr. 1, telefon. 0262-228999 interior. 27.

 

 

 

DIRECTOR GENERAL

Alina COSTE-MADARAS

Administrare site | Administrare website | Realizare site