Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului

 

Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului este o componentă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, iar obiectivul său general constă în monitorizarea și evaluarea complexă socio-psiho-medicală a copiilor/tinerilor cu dizabilități în vederea:

 • eliberării certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap

– si/sau acordarea de servicii de abilitare-reabilitare, conform unui plan de abilitare – reabilitare a copilului cu dizabilități

ATRIBUȚII (conform Ordinului  nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale):

 1. verifică îndeplinirea condițiilor și a documentelor necesare pentru încadrarea în grad de handicap;
 2. reevaluarea condițiilor privind încadrarea copilului într-un grad de handicap, se realizează la cererea părintelui/ reprezentantului legal, formulată cu cel puțin 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului anterior; cererea de reevaluare poate fi formulată oricând, dacă s-au schimbat condițiile pentru care s-a eliberat certificatul de încadrare in grad de handicap
 3. verifică la DSP atunci când certificatul medical tip A5 este emis de o unitate abilitată în alt județ/sector, dacă se consideră necesar;
 4. verifică în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică atunci când Fișa de evaluare psihologică este semnată de un psiholog atestat în alt județ/sector, dacă se consideră necesar;
 5. solicită documentele lipsă sau suplimentare pentru conformitate, profesioniștilor implicați în evaluare, părinților/reprezentantului legal/managerului de caz numit pentru copiii din sistemul de protecție specială;
 6. realizează evaluarea socială în condițiile prevăzute de ordinul menționat
 7. realizează evaluarea psihologică în condițiile prevăzute de prezentul ordin în situațiile în care numărul de psihologi din unitatea administrativ-teritorială care asigură gratuit evaluarea psihologică este insuficient;
 8. programează o întâlnire cu copilul și părinții/reprezentantul legal în vederea definitivării procesului de aplicare a criteriilor biopsihosociale,
 9. aplică criteriile biopsihosociale de încadrare în grad de handicap;
 10. intervievează părinții și copilul în cadrul întâlnirii programate, ocazie cu care consiliază părinții asupra păstrării documentelor în condiții de siguranță;
 11. ține evidența dosarelor care au stat la baza încadrării copilului cu dizabilități în grad de handicap; în acest sens, la nivelul SEC se realizează un registru propriu.

 

Acte necesare în vederea încadrării / reevaluării în grad de handicap a copilului

 • Dosar plic;
 • copie a actului de identitate al copilului (certificat de naștere/carte de identitate), poză color;
 • copii ale actelor de identitate ale părinților/reprezentantului legal( Sentință de divorț, Certificat de deces, Certificat de căsătorie-acordul ambilor părinți/declarație pentru încadrare, dacă este cazul);
 • copie a documentului prin care se face dovada că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului (hotărâre a instanței/ hotărâre a comisiei pentru protecția copilului );
 • ancheta socială și fișa de evaluare socială de la SPAS/DAS/ Primării;
 • fișa medicală sintetică de la medicul de familie și istoricul medical al copilului probat cu documente;
 • Act emis de medicul curant din unitatea specializată în îngrijiri paliative unde este cazul;
 • certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate care va avea: valabilitate, codul de boală, ștampila rotundă și semnătura managerului;
 • copii și original ale documentelor medicale adiționale la certificatul medical de tip A5 (scrisoare medicală, bilete de externare);
 • fișa de evaluare psihologică cu timbru de la psihologul atestat în psihologie clinică (pentru toate cazurile noi indiferent de diagnostic și atunci când este cazul);
 • fișa psihopedagogică;
 • copie a certificatului de încadrare în grad de handicap în vigoare (la reevaluare);
 • copie a certificatului de orientare școlară și profesională în vigoare (atunci când este cazul);
 • alte documente în copie (se specifică);
 • PIP pentru copilul cu măsură de protecție specială;
 • Atestat/reatestare asistent maternal profesionist (atunci când este cazul);
 • Prezența copilului este obligatorie la S.E.C. Toate actele trebuie semnate, completate și ștampilate de instituțiile competente.

 

Serviciul de evaluare complexă a copilului își desfășoară activitatea la sediul DGASPC Maramureș din Baia Mare, strada Banatului nr. 1 – camera 105.

Programul cu publicul al Serviciului de evaluare complexă a copilului este luni și miercuri, între orele 8.30 – 16.00 și vineri, între orele 8.30 – 14.

Telefon: 0262-228.999, interior 29; 0753.317.031.

E-mail: sec_copii_mm@dgaspcmm.ro (la această adresă de e-mail se pot transmite  documentele necesare evaluării în vederea încadrării în grad de handicap).

Administrare site | Administrare website | Realizare site