CASA DE TIP FAMILIAL UNIVERSITATII

Strada Universității nr. 66, Baia Mare, Maramureș
Telefon: 0262-215061

Serviciul social Casa de tip familial Universitatii, cod serviciu social 8790CR-C-I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Maramures, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. 385/13.05.2014.

Scopul serviciului social Casa de tip familial Universitatii este de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului.

Casa de tip familial Universitatii funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 21/26.02.2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial.
Casa de tip familial Universitatii este înfiinţata prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramures nr. 32 din 02.03.2010 şi funcţionează în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramures.

Casa de tip familial Universitatii se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.

Serviciile sociale oferite în cadrul Casei de tip familial Universitatii sunt următoarele:
a)respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
b)protejarea şi promovarea drepturilor copilului în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la situaţia copilului;
c)asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului;
d)deschiderea către comunitate;
e)asistarea copiilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
f)asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;
g)ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu cu respectarea prevederilor Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată.
h)facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale copilului şi a contactelor directe, după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament;
i)promovarea unui model familial de îngrijire a copilului;
j)asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului;
k)preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor copilului de a trăi independent;
l)încurajarea iniţiativelor individuale ale copilului şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
m)asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
n)asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
o)primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
p)colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială.
Administrare site | Administrare website | Realizare site