DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE SERVICII SOCIALE PENTRU 14 PERSOANE CU DIZABILITATI
22/11/2023
Clarificare din oficiu la DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE SERVICII SOCIALE PENTRU 14 PERSOANE CU DIZABILITĂȚI
27/11/2023

DGASPC Maramureș asigură sustenabilitatea proiectului „Venus – împreună pentru o viață în siguranță!”

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș asigură sustenabilitatea proiectului „VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!” – POCU: 465/4/4/128038 implementat în perioada 04.03.2019 – 04.09.2023, de  către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, în calitate de lider de proiect,  în parteneriat cu DGASPC Maramureș, punând la dispoziția victimelor violenței domestice cele trei servicii înființate în cadrul proiectului: locuință protejată, grup de suport și cabinet de consiliere vocațională.

Condiții de participare:

– persoană cu vârsta de peste 18 ani, care are calitatea de victimă a violenței domestice în formele prevăzute de lege și în legătură cu toate tipurile de relații familiale, sociale/parteneriale, de rudenie/afinitate pe care victima le are cu celelalte  persoane raportat la prevederile art. 5 din Legea nr.217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare( ex.: soț- soție, concubină- concubin,  mamă – fiu/fiică, soră – frate/soră, nepoată -unchi/mătușă,  fost soț – fosta soție, noră/socrii, etc.).

– victimele violenței domestice vor putea beneficia de cele trei servicii dacă sunt întrunite cumulativ cel puțin una din condițiile de risc și cel puțin una dintre condițiile de vulnerabilitate.

 Condițiile de risc pentru victima violenței domestice sunt următoarele:

a) a fost în mod repetat afectată de fapte de violență domestică ale căror efecte nu au fost eliminate;

b) a beneficiat în ultimii 5 ani, de cel puțin o măsură de protecție: ordin de protecție provizoriu sau ordin de protecție;

c) se află sau s-a aflat în ultimii 5 ani în evidențele unuia sau mai multor servicii publice de asistență socială, uneia sau mai multor organizații neguvernamentale și a beneficiat din partea acestora de acordarea unor servicii/ măsuri de sprijin;

d) i s-a eliberat în ultimii 5 ani cel puțin un certificat medico-legal și/sau certificat medical care să ateste vătămările provenite din situațiile de violență domestică, și, după caz, orice alte documente doveditoare emise de către unitățile sanitare;

e) victima face dovada înregistrării unei cereri de divorț sau a emiterii de către instanțele judecătorești a unei hotărâri definitive într-un proces de divorț sau a unui  certificat de divorț.

Condiții de vulnerabilitate pentru victima violenței domestice sunt următoarele:

a) se află în situația de dependență economică față de agresor și/sau nu are venituri proprii sau acestea sunt insuficiente;

b) nu există alternative privind separarea de agresor din punct de vedere al spațiului locativ;

c) primește în mod repetat din partea agresorului insulte și cuvinte jignitoare, brutale, umilitoare și/sau amenințări la adresa vieții și integrității sale și/sau a copiilor săi/din anturajul său, sau a rudelor/prietenilor.

d) nu are calitatea de salariat la momentul realizării evaluării,

e) s-a aflat sau se află în concediu de îngrijire a copilului;

f) nu deține un certificat de calificare profesională pentru o anumită ocupație;

g) face parte din categoria de șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri de lungă durată, tineri NEET sau șomeri care sunt părinți unici susținători ai familiilor monoparentale;

h) nu deține nicio diplomă de studii sau deține documente doveditoare privind absolvirea a cel puțin 4 clase;

i) este o persoană cu dizabilități.

Încadrarea în condițiile menționate anterior se face prin prezentarea oricăror înscrisuri doveditoare sau pe baza anchetei sociale în care este menționată starea de vulnerabilitate a victimei.

Pentru admiterea în cadrul serviciilor sociale persoana care îndeplinește condițiile sus-menționate trebuie să constituie un dosar care să cuprindă:

cererea privind admiterea în serviciul social pentru victimele violenței domestice (locuință protejată/grup de suport/cabinet consiliere vocațională) semnată de beneficiar, în original;

actul de identitate al victimei violenței domestice, precum și, atunci când este cazul, actele de identitate ale copiilor minori aflați în grija sa în copie;

* în cazul în care beneficiarul solicită includerea/admiterea se află în imposibilitatea de a prezenta documente de identitate la momentul admiterii, acesta va completa o declarație pe propria răspundere sub sancțiunea prevederilor art. 326 din Codul penal. Personalul de la nivelul  furnizorului de servicii sociale poate face demersuri la autoritățile competente în vederea cunoașterii situației beneficiarului privind actele de identitate (C.I., pașaport) și a identificării ultimei adrese de domiciliu.

–  înscrisuri care să ateste îndeplinire condițiilor de risc și de vulnerabilitate;

– orice alte înscrisuri care susțin necesitatea furnizării unor servicii adecvate pentru nevoile victimelor violenței domestice.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la adresele de e-mail : office@dgaspcmm.ro; locuintaprotejatavenus@dgaspcmm.ro  sau 0262.228.999; 0262.215.853; 0787.874.378.

Persoane de contact DGASPC Maramureș: Alina Coste Mădăras (coordonator CSVVD), Lenuța Plitan (asistent social), Daniela Covaciu (psiholog), Adriana Sabău (consilier vocațional).

Administrare site | Administrare website | Realizare site